Общински съвет

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. … съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. ... съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване
Р Е Ш Е Н И Е № 830

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, включване на имоти – частна общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2517, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIV в квартал 4 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски и съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ).

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следните имоти – частна общинска собственост по силата на Акт № 5093/31.05.2023 г. и Акт № 5094/31.05.2023 г., а именно:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2517, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIV в квартал 4 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен с Решение № 778, взето с протокол № 44/31.03.2023 г. на Общински съвет – Раковски, Площта на имота е 392 кв. м., УПИ ХIV има площ 392 кв. м. и е отреден за Обществено и делово обслужване. Съседи: Поземлен имот № 502.9647 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9651 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.502 на Община Раковски и др., Поземлен имот № 502.2142 на Е. С. Б. и др. 
 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, Площ на имота: площ 0,220 дка, Начин на трайно ползване „Др. селкост. територия“, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, Имотът се намира в местността ШИПА при граници и съседи: Поземлен имот с № 105443 Стопански двор на Д. Г. А., Поземлен имот с № 105564 Полски път на Община Раковски, Поземлен имот с № 105497 – произв. терен на „Терра Тет“ ЕООД, Поземлен имот с № 105563 – Полски път на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение, а именно:

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили Заявления за закупуване на имоти – частна общинска собственост, а именно: 

 1. Заявлениe, Вх. № 26-3298-1/05.05.2022 г. от „МЕЛИСА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД, ЕИК 20282****, със седалище и адрес: град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „С.“ № **, ет. *, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2517, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIV в квартал 4 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен с Решение № 778, взето с протокол № 44/31.03.2023 г. на Общински съвет – Раковски, Площта на имота е 392 кв. м., УПИ ХIV има площ 392 кв. м. и е отреден за Обществено и делово обслужване. Съседи: Поземлен имот № 502.9647 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9651 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.502 на Община Раковски и др., Поземлен имот № 502.2142 на Е. С. Б. и др.

         Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 5094/31.05.2023 г. 

 1. Заявлениe, Вх. № 94С-356-3/31.10.2023 г. от С. А. K., с адрес: град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „С. п.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, Площ на имота: площ 0,220 дка, Начин на трайно ползване „Др. селкост. територия“, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, Имотът се намира в местността ШИПА при граници и съседи: Поземлен имот с № 105443 Стопански двор на Д. Г. А., Поземлен имот с № 105564 Полски път на Община Раковски, Поземлен имот с № 105497 – произв. терен на „Терра Тет“ ЕООД, Поземлен имот с № 105563 – Полски път на Община Раковски.

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт №5093/31.05.2023 г.  Към настоящия момент имотите не са необходими за нуждите на Общината, а чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на бюджета.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *