Общински съвет

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. …

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. ...
Р Е Ш Е Н И Е № 829

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, площ: 2867 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.767, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, площ 15178 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски и във връзка с Протокол № РД-10-473/15.05.2023 г. на Комисията към ОСЗ – Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост следните имоти, престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), а именно:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 2 867 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 75.764; 62075.75.763, Номер по предходен план: Няма, Съседи: 62075.75.211, 62075.75.768, 62075.75.766, 62075.75.675, 62075.75.319.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2394/13.10.2009 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.767, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 15178 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 75.764; 62075.75.763, Номер по предходен план: Няма, Съседи: 62075.75.209, 62075.75.211, 62075.75.319, 62075.75.768, 62075.75.766, 62075.75.675, 62075.55.443, 62075.55.445.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2394/13.10.2009 г.

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: На основание Решение № 615, взето с Протокол № 36/29.07.2023 г. на Общински съвет – Раковски относно съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 2867 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.767, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 15178 кв. м., е назначена Комисия със Заповед № РД-07-293/10.05.2023 г. на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Раковски за извършване проверка по документи и на място в имотите.

На основание чл. 78а, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Комисията е съставила Протокол № РД-10473/15.05.2023 г., като е отразила констатирания начин на трайно ползване на имотите. Протоколът на комисията е утвърден от началника на общинската служба по земеделие и е съобщен на Община Раковски.

Съгласно същия начинът на трайно ползване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.765, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 2867 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.767, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местност СТАРА БОКЛОДЖА, Площ: 15178 кв. м. е променен от „Пасище“ на „Друг вид земеделска земя“.

След извършените промени, процесните имоти са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и следва да се обявят за частна общинска собственост. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *