Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)
Р Е Ш Е Н И Е № 848

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11, находящи се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземлените имоти: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, образуване на УПИ 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Площ: 3015 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 053010, Съседи: 62075.53.32, 62075.53.11, 62075.75.435, 62075.53.9, 62075.54.539 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Площ: 3034 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 053011, Съседи: 62075.53.32, 62075.53.12, 62075.75.435, 62075.53.10.
 • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11 по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ). 

Обединяване на двата процесни имота и се образуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.53.41, по имотни граници на който да се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.53.40, който да служи за местен път/второстепенна улица, осигурявайки необходимия транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот. 

Прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.
 • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
 • Контактна зона: За Поземлен имот с идентификатор 60275.53.10: 62075.53.32, 62075.53.11, 62075.75.435, 62075.53.9, 62075.54.539; За Поземлен имот с идентификатор 60275.53.11: 62075.53.32, 62075.53.11, 62075.75.435, 62075.53.10.
 • Устройствени показатели: Устройствена зона „Пп“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤80%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤2,5

            Минимална озеленена площ (Позел.) ≥20% 

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделските земи в имоти за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи устройство на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката/и.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ).
  • Да се отразят площите на проектните поземлени имоти и образувания урегулиран поземлен имот.
  • На основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Проектът подлежи на съгласуване от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването му.
 2. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11, находящи се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземлените имоти: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, образуване на УПИ 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура.
 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на „Ванев“ ЕООД, ЕИК: 11587****, представлявано от управителя И. П. В., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ш. с.“ № ***, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.
 4. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 5. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 6. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирана Молба с вх. № 26-330-3/03.07.2023 г. от инж. Н. А. К., в качеството ѝ на пълномощник на И. П. В., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ш. с.“ № ***, като управител на „Ванев“ ЕООД, надлежно упълномощена с Пълномощно със заверка на подписите рег. № 596/08.02.2023 г. на Иванка Пачова – Секретар на Община Раковски, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11, находящи се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземлените имоти: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, образуване на УПИ 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Площ: 3015 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 053010, Съседи: 62075.53.32, 62075.53.11, 62075.75.435, 62075.53.9, 62075.54.539, е собственост на „Ванев“ ЕООД, ЕИК: 11587****, представлявано от И. П. В., по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31, том I, рег. № 446, дело № 28 от 25.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 1878/25.01.2023 г., дв. вх. № 1798/25.01.2023 г., акт № 73, том 5, дело № 807/2023 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СТАНЧЕВА МОГИЛА, Площ: 3034 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 053011, Съседи: 62075.53.32, 62075.53.12, 62075.75.435, 62075.53.10, е собственост на „Ванев“ ЕООД, ЕИК: 11587****, представлявано от И. П. В. по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 79, том IV, рег. № 6620, дело № 630 от 19.09.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 32512/19.09.2022 г., дв. вх. № 32041/19.09.2022 г., акт № 49, том 93, дело № 19016/2022 г.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на земеделските имоти, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“. 

Предвижда се изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, като се обединят двата процесни имота ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.10 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.11 и се образуват – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.53.41, по имотни граници на който да се образува УПИ 53.41 за „Производствена и складова дейност – складове за съхранение на промишлени стоки“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.53.40, който да служи за местен път/второстепенна улица, осигурявайки необходимия транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот. 

Достъпът до имотите се осъществява през непосредствено граничещия ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.53.32, с НТПЗа селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. 

            Към Молбата са приложени следните документи: 

       Пълномощно със заверка на подписите рег. № 596/08.02.2023 г. на Иванка Пачова – Секретар на Община Раковски – копие;

      Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

       Удостоверения за проектантска правоспособност – архитект и инженер;

       Застрахователни полици – архитект и инженер ;

      Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-159/07.03.2023 г. от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Марица – копие;

   Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-159-1/07.03.2023 г. от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Марица – копие;

     Акт № АР-03-184/27.03.2023 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към Министерство на земеделието – копие;

     Акт № АР-03-185/27.03.2023 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към Министерство на земеделието – копие;

      Уведомление, изх. № ОВОС-670-1/11.04.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда и водите – копие;

    Решение № КЗЗ – 10/18.05.2023 г., взето с Протокол № 10/18.05.2023 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието – копие;

        Становище на главен архитект на Община Раковски, изх. № АБУ-96/03.04.2023 г. – копие;

       Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 31, том I, рег. № 446, дело № 28 от 25.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 1878/25.01.2023 г., дв. вх. № 1798/25.01.2023 г., акт № 73, том 5, дело № 807/2023 г. – копие;

 Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 79, том IV, рег. № 6620, дело № 630 от 19.09.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 32512/19.09.2022 г., дв. вх. № 32041/19.09.2022 г., акт № 49, том 93, дело № 19016/2022 г. – копие;

       Скица на поземлен имот № 15-132161-06.02.2023 г. – копие;

       Скица на поземлен имот № 15-132158-06.02.2023 г. – копие;

      Обяснителна записка за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

     Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Имотите се намират извън урбанизираната територия на град Раковски, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *