Общински съвет

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски и включване на имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.71…

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски и включване на имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.71…
Р Е Ш Е Н И Е № 878

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски и включване на имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.71, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Площ: 173 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4 и съгласие за продажбата му чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следния имот – частна общинска собственост по силата на Акт за частна общинска собственост № 5102/19.09.2023 г, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.71, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Площ: 173 кв.м. (сто седемдесет и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 03620.6.34, Номер по предходен план: 6.34, Съседи: 03620.6.12, 03620.6.72, 03620.6.24, 03620.6.23, 03620.6.70, 03620.6.14, 03620.6.13

  1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имота, подробно описан в точка I (едно римско) от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
  • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имота, подробно описан в точка I (едно римско), съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, а именно:

 

I.                 Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение. 

 

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпило Заявлениe, Вх. № 94М-4567-2/10.11.2022г. от М. И. П., с адрес град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „К.“ № **, относно искане за закупуване на имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.71, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Площ: 173 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 03620.6.34, Номер по предходен план: 6.34, Съседи: 03620.6.12, 03620.6.72, 03620.6.24, 03620.6.23, 03620.6.70, 03620.6.14, 03620.6.13. Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 5102/19.09.2023 г.   

Към настоящия момент имотът не е необходим за нуждите на общината, а чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на бюджета.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21 

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0

                            

 

1.     Рангел Георгиев Матански – за

2.     Йосиф Серафимов Ячев – за

3.     Любов Степановна Кориновска – за

4.     Генчо Тодоров Тодоров – за

5.     Пламен Йовков Марин – за

6.     Елена Иванова Узунова – за

7.     Младен Минчев Мандраджийски – за

8.     Деяна Анреева Загорчева – за

9.     Светослав Стефанов Балабански – за

11.  Юлиян Иванов Ночев – за

12.  Петър Милков Антонов – за

13.  Стефан Самуилов Марушкин – за

14.  Петко Димитров Колев – за

15.  Стефан Йозов Пенсов – за

16.  Анелия Францова Гечева – за

17.  Георги Николов Тотов – за

18.  Костадин Дечев Иванов – за

19.  Йовко Георгиев Николов – за

20.  Росица Иванова Пеева – за

21.  Йосиф Божидаров Стрехин – за

22.  Ангел Николов Кордов – за 

 

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *