Общински съвет

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718 … представляващ площ от 30 кв. м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УПИ II в квартал № 147, по ПУП на гр. Раковски…

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718 ... представляващ площ от 30 кв. м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УПИ II в квартал № 147, по ПУП на гр. Раковски...
Р Е Ш Е Н И Е № 879

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен – общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ площ от 30 кв. м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УПИ II в квартал № 147, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-49/29.06.2009 г. на Кмета на Община Раковски (пред Блок № 106), чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Раковски, (НРПУРОИ) във връзка с раздел II, т. 9, буква а) от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски актуализира точка 4 „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за управление и под наем“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, като включва Терен с площ 30 кв. м. (тридесет квадратни метра) за поставяне на Временно преместваемо съоръжение (ВПС), представляващ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (пред Блок № 106) в квартал № 147 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-49/29.06.2009 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 11162 кв. м., УПИ II има площ 11162 кв. м. и е отреден за Комплексно жилищно застрояване, имотът има следните съседи: Поземлен имот № 502.9651 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9678 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9679 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9649 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2279 на „Стон“ ЕООД.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 292/26.01.2000 г.

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем Терен с площ 30 кв. м. (тридесет квадратни метра) за поставяне на Временно преместваемо съоръжение (ВПС), представляващ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (пред Блок № 106) в квартал № 147 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-49/29.06.2009 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 11162 кв. м., УПИ II има площ 11162 кв. м. и е отреден за Комплексно жилищно застрояване, имотът има следните съседи: Поземлен имот № 502.9651 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9678 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9679 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9649 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2279 на „Стон“ ЕООД. Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 292/26.01.2000 г.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие отдаването под наем на имота, подробно описан в точки 1 и 2 от настоящето Решение, да се извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване при следните условия: 

      а) 10 (десет) годишен срок на наема; 

      б) начална тръжна наемна цена в размер на 11,00 лева (единадесет лева) за кв. м., съгласно т. 9, буква а) на Раздел II от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ);

   в) теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение (ВПС) – „Павилион за търговска дейност“ с размери 4,50 м x 6,67 м и височина до 3,5 м.; 

   г) Временното преместваемо съоръжение (ВПС) да съответства на § 5, т. 80 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Скица-схема за поставяне по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, одобрена с Решение № 4 от Протокол № 31/27.09.2023 г. на ЕСУТ към Община Раковски.

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-321-1/24.08.2023 г. от „Деливан“ ООД, ЕИК 16008****, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. „С. г.“ № **, относно искане за наемане на терен с площ от 30 кв. м. за поставяне на ВПС – „Павилион за извършване на търговска дейност“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2280 за който е образуван УПИ II в квартал № 147, по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-49/29.06.2009 г. на Кмета на Община Раковски (пред Блок № 106) за срок от 10 (десет) години. 

На основание постъпилото Заявление е изготвена Скица-схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), одобрена с Решение № 4 от Протокол № 31/27.09.2023 г. на ЕСУТ към Община Раковски, върху която е обозначено петното и размерите на необходимата площ – 4,50 м x 6,67 м за поставяне на ВПС с височина до 3,50 м. 

Гореописаният имот е частна общинска собственост, по силата на Акт № 292/26.01.2000 г., като определената площ от 30 кв. м. е свободна, което определя възможността за отдаването и‘ под наем и поставяне на преместваемото съоръжение. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *