Общински съвет

Определяне ОУ „Отец Паисий“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес: село Стряма, община Раковски, област Пловдив, представлявано от Директора – Р. И. Ф. за преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК.

Определяне ОУ „Отец Паисий“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес: село Стряма, община Раковски, област Пловдив, представлявано от Директора – Р. И. Ф. за преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК.
Р Е Ш Е Н И Е № 880

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Определяне ОУ „Отец Паисий“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес: село Стряма, община Раковски, област Пловдив, представлявано от Директора – Р. И. Ф. за преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, чл. 5 от Договор № Д01-251/22.08.2023 г. между Министерството на образованието и науката и Община Раковски

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски определя ОУ „Отец Паисий“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес: село Стряма, община Раковски, област Пловдив, представлявано от Директора – Р. И. Ф. за преимуществен ползвател на моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК и балансовата му стойност, която ще бъде изчислена към момента на сключване на договор.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да издаде заповед за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на описаното в т. 1 моторно превозно средство с директора на съответната институция.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да сключи договор за безвъзмездно ползване и управление на моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК с Директора на ОУ „Отец Паисий“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес: село Стряма, община Раковски, област Пловдив.
 1. Моторното превозно средство – частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се използва съобразно разпоредбите на чл. 53м, ал. 4 от ЗПУО и чл. 5, ал. 1 от ПМС Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
 1. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателите и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобусите предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет.

МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на чл. 256, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до найблизката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно, за което по силата на чл. 283, ал. 2 от Закона се осигуряват средства от държавния бюджет. 

Със Заповед № РД 11-13/27.07.2023 г. на Министъра на образованието и науката на Община Раковски е прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху движима вещ – частна държавна собственост, представляваща моторно превозно средство – автобус, марка „ИСУЗУ“, модел „ТЮРКОАЗ” с 32+1 места, с регистрационен № СВ****ХК. 

Подписан е Договор с № Д01-251/22.08.2023 г. между Министерството на образованието и науката и Община Раковски, с които Общината е задължена да използва моторното превозно средство – автобус за превоз на ученици, обучаващи се в общинските училища, намиращи се на територията на Общината. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *