Общински съвет

Предоставяне за управление и стопанисване на ръчноводима вакуумна машина Glutton модел 2211, машина за събиране и извозване на зелени отпадъци, марка: bucher (бюхер), модел: citycat 5006 (ситикет 5006) и лек автомобил, … представляващи общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

Предоставяне за управление и стопанисване на ръчноводима вакуумна машина Glutton модел 2211, машина за събиране и извозване на зелени отпадъци, марка: bucher (бюхер), модел: citycat 5006 (ситикет 5006) и лек автомобил, ... представляващи общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“
Р Е Ш Е Н И Е № 881

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Предоставяне за управление и стопанисване на ръчноводима вакуумна машина Glutton модел 2211, машина за събиране и извозване на зелени отпадъци, марка: bucher (бюхер), модел: citycat 5006 (ситикет 5006) и лек автомобил, с регистрационен номер: PB****PM, марка: ауди, модел: А4, цвят: черен металик, представляващи общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ и чл. 3, ал. 9 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски предоставяне за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“,със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „В. П. “ № ***, следното имущество общинска собственост, а именно:

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме действия по изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Една част от предмета на дейност на предприятието са ремонтът, поддръжката и реконструкцията на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост и поддържането чистотата на територията на Община Раковски. С цел ефективното изпълнение на вменените дейности, на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за управление и стопанисване общинско имущество. Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия, обременяване с тежести. Отдаването под наем на предоставеното му общинско имущество се осъществява само с писмено разрешение на Кмета на Община Раковски. 

Следва да бъде предоставено за управление и стопанисване следното имущество общинска собственост:

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                            

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *