Общински съвет

Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Раковски

Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 825

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски одобрява общата численост и структурата на Община Раковски, съгласно Приложение № 1, считано от датата на влизане на настоящето Решение, както следва:
  • Намалява се числеността на Звено „Обслужване на Общински съвет” – 1 щатна бройка, като се с закрива 1 (една) щатна бройка за длъжността „Старши юрисконсулт“;
  • Намалява се числеността в Отдел „ТСУ, Строителство, Общинска собственост и стопанска дейност“ към Дирекция „Местно развитие и политики“ с 3 щатни бройки, като се закриват: 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт „Устройство на територията“, 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист „Строителство, планиране, контрол и отчет“ и 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист „Озеленяване“.
  • Разделя се Отдел „ТСУ, Строителство, Общинска собственост и стопанска дейност“ към Дирекция „Местно развитие и политики“ на 2 /два/ отдела :

                           Отдел „Териториално и селищно устройство“

                           Отдел „Общинска собственост и стопанска дейност“.

 • Увеличава се числеността на новосъздадения отдел „Общинска собственост и стопанска дейност“ с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Началник отдел“
 1. Общински съвет – Раковски одобрява обща численост на персонала: 73 (седемдесет и три) щатни бройки.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да разработи и утвърди длъжностно разписание на Общинска администрация – Раковски, в рамките на одобрената от Общински съвет обща численост на персонала и структура, съобразно промените по т. 1 от настоящото решение.

МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в компетенциите на Общинския съвет е да одобри общата численост и структура на общинската администрация, по предложение на Кмета на общината. 

Понастоящем, Общинска администрация Раковски е структурирана в 2 дирекции в Обща администрация и 1 дирекция и 4 отдела в Специализирана администрация, при обща численост на общинската администрация – 76 щатни бройки. В структурата на Общинска администрация са включени: Секретар на Община, 3-ма заместник-кметове, Звено за вътрешен одит – 2 щатни бройки, Главен архитект – 1 щатни бройки, Главен инженер – 1 щатна бройка, Финансов контрольор – 1 щатна бройка и 5-ма Кметове на кметства и 1 Кметски наместник, които са на пряко подчинение на Кмета.

            Общата администрация е организирана в 2 дирекции:

            Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство“ – 16,5 щатни бройки.

            Дирекция „Правно, административно, информационно обслужване“ – 9 щатни бройки.

            Звено „Обслужване на Общински съвет” – 2 щатна бройка

      Специализирана администрация е организирана в 1 дирекция – „Местно развитие и политики“ – Директор – 1 щатна бройка и 4 отдела, както следва: 

           Отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопанска дейност“ – 13,5 щатни бройки.

            Отдел „Европроекти, образование и култура“ – 5 щатни бройки.

            Отдел „ГРАО“ – 8 щатни бройки.

            Отдел „Местни данъци и такси“ – 5 щатни бройки. 

С цел оптимизация на процесите и подобряване качеството на работата на администрацията и административното обслужване, предлагам следните промени в структурата на администрацията на Община Раковски: 

 • Намалява се числеността на Звено „Обслужване на Общински съвет” – 1 щатна бройка, като се с закрива 1 (една) щатна бройка за длъжността „Старши юрисконсулт“
 • Намалява се числеността в Дирекция „Местно развитие и политики“ в отдел „ТСУ, Строителство, Общинска собственост и стопанска дейност“ с 3 щатни бройки, като се закрива 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт „Устройство на територията“, 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист „Строителство, планиране, контрол и отчет“ и 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен специалист

„Озеленяване“

 • Разделя се Отдел „ТСУ, Строителство, общинска собственост и стопанска дейност“ към Дирекция „Местно развитие и политики“ на 2 /два/ отдела :
  • Отдел „ Териториално и селищно устройство“
  • Отдел „Общинска собственост и стопанска дейност“.
 • Увеличава се числеността на новосъздадения отдел „Общинска собственост и стопанска дейност“ с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Началник отдел“

     След изменението, общата численост на администрацията е 73 щатни бройки.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 0       

Възд.се: 2                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *