Общински съвет

Удължаване срока за погасяване на безлихвен заем в размер на 60 000,00 лева, предоставен с Решение № 535, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет – Раковски на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Удължаване срока за погасяване на безлихвен заем в размер на 60 000,00 лева, предоставен с Решение № 535, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет - Раковски на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Р Е Ш Е Н И Е № 876

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Удължаване срока за погасяване на безлихвен заем в размер на 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева), предоставен с Решение № 535, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет – Раковски на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 104, ал. 1, точка 5 и ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски удължаване срока за погасяване на предоставения на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, ЕИК 17587****, със седалище и адрес: община Раковски, град Раковски, ул. „Д.“ № * с Решение № 535, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет – Раковски безлихвен заем в размер на 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева) за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подписано Споразумение № РД 50199/29.11.2016 г. и Допълнително споразумение № РД 50-199/22.10.2021 г. към същото по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. до 30 юни 2025 година.
 1. Общински съвет – Раковски възлага настоящето Решение да се сведе до знанието на заинтересуваните лица.

  

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба, Вх. № 26-13223/28.08.2023 г. от М. Й. Г. – Изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, ЕИК 17587****, със седалище и адрес: община Раковски, град Раковски, ул. „Д.“ № *, относно необходимостта от удължаване срока за погасяване на безлихвения заем в размер на 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева), предоставен на сдружението с Решение № 535, взето с Протокол № 34/31.01.2018 г. на Общински съвет – Раковски за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) – по подписано Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С цитираното Решение е определен срок за погасяване на заема до 31.12.2023 г. 

Съгласно Допълнително споразумение № РД 50-199/22.10.2021 г. към Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по проектите по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. до 30 юни 2025 г. 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски” не разполага със собствени финансови средства за изпълнение и погасяване на лихви по бъдещ банков заем и няма активи, които да представи като обезпечение, за да получи кредит за финансиране на дейността си.

Разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) регламентира срокът за погасяване на предоставените безлихвени заеми да се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *