Общински съвет

Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 398, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I398 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски

Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 398, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I398 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 846

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 398, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I398 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, УПИ има площ 10 386 кв.м. и е отреден за „Училище“ за изграждане на Обект: „Пристройка към съществуващо Училище в УПИ I 398-Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковки, община Раковски“съгласно одобрения технически проект и издадените Виза от 09.09.2021 г. и Разрешение за строеж № 77/25.07.2022 г. на Главния архитект на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 44, ал. 6, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на строеж на юридическото лице на бюджетна издръжка – Основно училище „Христо Смирненски“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, общ. Раковски, пл. „България“ № 4, представлявано от Директора – Нина Недева върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 398, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I398 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, УПИ има площ 10 386 кв.м. и е отреден за „Училище“ за изграждане на Обект: „Пристройка към съществуващо Училище в УПИ I 398-Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковки, община Раковски“ със застроителна площ (ЗП) на пристройката от 266,86 кв.м. и съгласно одобрения технически проект и издадените Виза от 09.09.2021 г. и Разрешение за строеж № 77/25.07.2022 г. на Главния архитект на Община Раковски.
 2. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковкски да сключи Договор за прехвърляне безвъзмездното право на строеж на юридическото лице на бюджетна издръжка – Основно училище „Христо Смирненски“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, общ. Раковски, пл. „България“ № 4, представлявано от Директора – Нина Недева върху 266,86 кв.м. от общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 398, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I398 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, УПИ има площ 10 386 кв.м. и е отреден за „Училище“ за изграждане на Обект: „Пристройка към съществуващо Училище в УПИ I 398-Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковки, община Раковски“ ведно с одобрения технически проект и издадените Виза от 09.09.2021 г. и Разрешение за строеж № 77/25.07.2022 г. на Главния архитект на Община Раковски.

МОТИВИ: Основно училище „Христо Смирненски“, ЕИК 00045****, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, общ. Раковски, пл. „България“№ 4, представлявано от Директора – Нина Недева е юридическо лице на бюджетна издръжка по смисъла на Закона за публичните финанси. 

Община Раковски е възложила изработването и одобрението на Технически проект за изграждане на Обект: „Пристройка към съществуващо Училище в УПИ I 398Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковки, община Раковски“, като на основание същия са издадени Виза от 09.09.2021 г. и Разрешение за строеж № 77/25.07.2022 г. на Главния архитект на Община Раковски.

Във Визата за проектиране е обозначено строителното петно на пристройката в УПИ I398, предмет на инвестицията. 

Следва да бъде прехвърлено конкретното право на строеж в полза на училище „Христо Смирненски“, което самостоятелно и под свой контрол да реализира цитирания обект. 

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 44, ал. 6, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски, безвъзмездно право на строеж на юридически лица на бюджетна издръжка се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *