Общински съвет

Приемане на годишните финансови отчети за 2022 г. на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1

Приемане на годишните финансови отчети за 2022 г. на „МБАЛ - Раковски” ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1
Р Е Ш Е Н И Е № 792

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски 

Относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2022 г. на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 16, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет –  Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Раковски приема Годишния финансов отчет за 2022 г. на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, със седалище и адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представлявано от Управителя д-р Иван Йосифов Томбашки, а именно:
 • Счетоводен баланс към 31 декември 2022 г.
 • Отчет за приходите и разходите за 2022 г. 
 • Отчет за собствения капитал за 2022 г.
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 г. 
 • Годишен финансов отчет доклад за дейността за 2022 г. и приложенията към него    
 • Доклад на независимия одитор за 2022 г. 
 1. Общински съвет Раковски дава съгласие финансовият резултат за 2022 г. – печалбата в размер на 172 873,95 лева, да остане за нуждите на общинското дружество „МБАЛ – Раковски” ЕООД, със седалище и адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представлявано от Управителя д-р Иван Йосифов Томбашки.

 

МОТИВИ: В Общински съвет – Раковски е постъпил Документ с приложения, Вх. № ОбС – 182/31.03.2023 г. от д-р Иван Йосифов Томбашки, в качеството му на Управител на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, във връзка с представянето на Годишния финансов отчет за 2022 г. на Дружеството, а именно:

 • Счетоводен баланс към 31 декември 2022 г.
 • Отчет за приходите и разходите за 2022 г. 
 • Отчет за собствения капитал за 2022 г.
 • Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 г. 
 • Годишен финансов отчет доклад за дейността за 2022 г. и приложенията към него    
 • Доклад на независимия одитор за 2022 г. 
 • Съгласно предоставения отчет за приходите и разходите на „МБАЛ–Раковски” ЕООД, гр. Раковски, дружеството е реализирало счетоводен резултат за 2022 г., а именно – печалба в размер на 172 873,95 лева, намалена с разходите за данъци, възлиза на 155 586,55 лева. 

Тези средства предполагат възможността от реализиране на нови инвестиции и подобряване на материалната база на болницата. 

Общински съвет Раковски упражнява правата на едноличния собственик на капитала – Община Раковски, в едноличните дружества с ограничена отговорност, като приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                         

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *