Общински съвет

Предоставяне на съгласие на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, от село Белозем, община Раковски, област Пловдив да организира и проведе търг за отдаване под наем на части (2 кв. м.) от Парцел I /УПИ/ – училище, с площ 88 222 кв.м. находящ се в кв. 1 по регулационен план на с. Белозем

Предоставяне на съгласие на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, от село Белозем, община Раковски, област Пловдив да организира и проведе търг за отдаване под наем на части (2 кв. м.) от Парцел I /УПИ/ - училище, с площ 88 222 кв.м. находящ се в кв. 1 по регулационен план на с. Белозем
Р Е Ш Е Н И Е № 794

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски 

Относно: Предоставяне на съгласие на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив да организира и проведе търг за отдаване под наем на части (2 кв. м.) от Парцел I /УПИ/ (едно римско) – училище, с площ 88 222 кв.м. (осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и два) кв.м., находящ се в кв. 1 по регулационен план на с. Белозем, община Раковски (Триетажен училищен корпус, със застроена площ 798 кв.м., масивна конструкция, година на построяване – 1988 г.).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗОС

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет –  Раковски

Р Е Ш И:

1.Общински съвет Раковски дава съгласие на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 2 кв. м., представляващ част от Парцел I /УПИ/ (едно римско) – училище, с площ 88 222 кв.м. (осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и два) кв.м., находящ се в кв. 1 по регулационен план на с. Белозем, община Раковски (Триетажен училищен корпус, със застроена площ 798 кв.м., масивна конструкция, година на построяване – 1988 г.), предоставени безвъзмездно за управление на гимназията с Решение № 798, взето с Протокол № 51/29.03.2019 г. на Общински съвет Раковски. 2.Общински съвет Раковски възлага изпълнение на настоящето Решение на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив, при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски.

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 2 от Договор за безвъзмездно прехвърляне в собственост на недвижими имоти – държавна собственост, изх. № ДС-17-16/19.10.2018 г., вписан под Вх. рег. № 40905/04.12.2018 г., Акт № 37, том 117 в Служба по вписванията – гр. Пловдив и съгласно Решение на Министерски съвет № 188 от 29 март 2018 г., с Решение № 798, взето с Протокол № 51/29.03.2019 г. на Общински съвет Раковски, имот Парцел I /УПИ/ (едно римско) – училище, с площ 88 222 кв.м. (осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и два) кв.м., находящ се в с. Белозем, община Раковски, представляващ: училище в кв. 1 по регулационния план на селото, заедно с построените в него сгради: 1.1. Триетажен училищен корпус, със застроена площ 798 кв.м., масивна конструкция, година на построяване – 1988 г.; 1.2. Стара учебна сграда, със застроена площ 640 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, година на построяване – 1951 г.; 1.3. Кабина за автомивка, със застроена площ 25 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, година на построяване – 1978 г.; 1.4. Учебна работилница, със застроена площ 656 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, година на построяване – 1951 г.; 1.5. Външна тоалетна, със застроена площ 40 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, година на построяване – 1960 г., актуван, като публична общинска собственост е предоставен безвъзмездно за управление на „Професионална гимназия по селско стопанство“, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

В Общински съвет – Раковски е постъпило Предложение, Вх. № ОбС-194/12.04.2023 г. от г-н инж. Й. С., в качеството му на Директор на „Професионална гимназия по селско стопанство“, с. Белозем, относно предоставяне на съгласие от страна на Общински съвет Раковски за отдаване под наем на части (2 кв. м.) от Парцел I /УПИ/ (едно римско) – училище, с площ 88 222 кв.м. (осемдесет и осем хиляди двеста двадесет и два) кв.м., находящ се в кв. 1 по регулационен план на с. Белозем, община Раковски (Триетажен училищен корпус, със застроена площ 798 кв.м., масивна конструкция, година на построяване – 1988 г.) за поставяне на 1 брой автомат за топли напитки и 1 брой автомат за безалкохолни напитки и пакетирани изделия. 

В разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски е регламентирано, че „…имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че това не пречи на дейността на учебното заведение. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на заведението. Предоставянето под наем се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 18                                                    

Против: 1        

Възд.се: 1                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – против
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *