Общински съвет

Одобряване на Проект на ПУП-ПП за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот

Одобряване на Проект на ПУП-ПП за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот
Р Е Ш Е Н И Е № 853

Взето с Протокол № 49/30.08.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Одобряване на Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, при:

1.1. Териториален обхат: Трасе с дължина приблизително 9755 м., от които 1210 м. преминават през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски. Присъединяването ще се извърши от подстанция „Раковски“, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.319, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, собственост на „ЕСО“ ЕАД.

            Засегнати имоти от трасето: 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.767 с НТП – друг вид земеделска земя; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.761 с НТП – за друг вид водно течение;

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.22.396 с НТП – за местен път; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.22.246 с НТП – за местен път; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.22.17 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път;  

      1210 м. – село Шишманци, урбанизирана територия с НТП – друг вид застрояване;   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.15.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.15.260 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.118 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.39 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.262 с НТП – напоителен канал; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.407 с НТП – пасище;

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.41.329 с НТП – за автомагистрала; 

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.39.16 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.38 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.240 с НТП – напоителен канал; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.146 с НТП – за линии на релсов транспорт; 

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.49 с НТП – изоставена нива;   

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.4.399 с НТП – за местен път;      

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.4.175 с НТП – нива.

 1.2. Цел и задачи на проекта: Израждане на кабелна линия 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски. Дължината на трасето е приблизително 9755 м., от които 1210 м. преминават през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски.

 1.3. Вид на подробния устройствен план: Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП).

 1. Неразделна част от настоящето решение е графичната част на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот 03620.501.1751.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето решение, на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с обявление, което да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Раковски пред Административен съд – Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 26-3194-14/07.07.2023 г. от „Инса Спирит“ АД, ЕИК 20651****, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, село Стряма, местност ПЕРСЕЛИК, Административна сграда ИНСА ОЙЛ, представлявано от изп. директор Г. Я. С., относно одобряване на Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив.

Дължината на трасето е приблизително 9755 м, от които 1210 през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски.

Проектът е приет от Експертния съвет по устройство на територията към Община Раковски, с Решение № 1 от Протокол № 27/23.08.2023 г., след изтичане на 30-дневния срок от обнародване на обявлението за изработването му в „Държавен вестник“. 

            Неразделна част от Проекта са следните: 

 • Препис от Протокол № 27/23.08.2023 г. на Експертен съвет по устройство на територията – Община Раковски, Решение № 1 – 1 стр. – оригинал;
 • Констативен протокол за непостъпили възражения от 22.08.2023 г. по Обявление за изработен ПУП-ПП, обнародвано в Държавен вестник – 1 стр. – оригинал;
 • Извадка от Държавен вестник брой 62 от 21.07.2023 г. – стр. 32 – 1 стр. – копие;
 • Съгласуване на ПУП-ПП от „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 • Съгласуване на ПУП-ПП от „Лукойл България“ ЕООД;
 • Становище от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, изх. № 1/03.07.2023 г.
 • Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ АД № 4458246/25.04.2023 г.
 • Техническо задание          за        проектиране към      –       Предварителен         договор          с „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 4458246 от 25.04.2023 г.;
 • Писмо, Изх. № ОВОС-1857-1/19.07.2023 г. на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ;
 • Съгласувателно становище, рег. индекс № 95-И-58/05.07.2023 г. на Виваком България ЕАД;
 • Съгласувателно Писмо, изх. № ПУ-02-102 на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
 • Становище, Изх. № 02-135 на „Ситигаз България“ ЕАД, регион Пловдив;
 • Скица на поземлен имот № 15-649336-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649334-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649333-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649298-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649339-15.06.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649302-15.06.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649299-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649332-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649329-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649324-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649326-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649322-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649320-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649366-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649361-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649349-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649345-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649347-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649358-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649352-15.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649315-15.06.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649307-15.06.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-649354-15.06.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Идейна схема електрозахранване КСН 20 kV Белозем – 1 стр. – копие;
 • Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона от Областно Пътно управление – Пловдив към Агенция „Пътна инфраструктура“ – 3 стр. – копие;
 • Съгласувателно становище от Министерство на отбраната на Република България;
 • Декларация със заверка на подписите рег. № 4096/13.07.2023 г. на Б. Т. – Нотариус в район РС Пловдив с рег № 233 на Нотариалната камара – 1 стр. – копие;
 • Декларация със заверка на подписите рег. № 2124/13.07.2023 г. на Н. Х.-С. – Нотариус в район РС Пловдив с рег № 229 на Нотариалната камара – 1 стр. – копие;
 • Декларация със заверка на подписите рег. № 320/13.07.2023 г. на В. П. – Кмет на

Кметство Белозем – 1 стр. – копие;

 • Декларация със заверка на подписите рег. № 321/14.07.2023 г. на В. П. – Кмет на Кметство Белозем – 1 стр. – копие;
 • Съгласувателно становище от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив с изх. № 36190/11.07.2023 г. – 1 стр. – копие;
 • Отговор относно определяне на километричното положение на подземно пресичане от Железопътна секция – Пловдив към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ с изх. № 1305/16.06.2023 г. – 2 стр. – копие;
 • Протокол от 22.06.2023 г. на Областно пътно управление – Пловдив – 3 стр. – копие;
 • Отговор относно съгласуване на ПУП-ПП с изх- № ЕСО-ПД-879#1/04.07.2023 г. на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – 1 стр. – копие
 • Пълномощно със заверка на подписите рег. № 3465/20.06.2023 г. на Б. Т. – Нотариус в район РС Пловдив с рег № 233 на Нотариалната камара – 2 стр. – копие;
 • Решение № 832 взето с протокол № 47/27.06.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски – 3 стр. – копие;
 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том III, рег. № 3897, дело № 483 от 05.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под дв. вх. № 22352, вх. рег. № 22720/05.07.2021 г., акт № 57, том 63, дело № 12976/2021 г. – 5 стр. – копие;
 • Скица № 145/09.07.2021 г., издадена от Кметство Белозем – 1 стр. – заверено копие; – Проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, ведно с обяснителна и графична част.

На основание Решение № 832 взето с протокол № 47/27.06.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, е изработен Проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.

Компетентен да одобри Проекта на ПУП-ПП извън границите на населеното място – с. Белозем е Общински съвет – Раковски. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински съвет, с цел свеждането му до знанието на заинтересуваните лица и навременното му прилагане. 

Други факти и мотиви за разпореждане на предварително изпълнение на настоящето решение са предстоящите есенни и зимни месеци, които предполагат наличието на недобри метеорологични условия, като целта е заявителите максимално да се възползват от оставащите топли дни, позволяващи да се извършват изкопни работи и полагане на кабели за изграждане на енергийния обект. 

Допускане на предварително изпълнение не нарушава права и интереси, като следва да се отчете и фактът, че изработеният проект е съобщен от Общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация е изпратено за обнародване в „Държавен вестник“.

На следващо място след одобряването на Проекта, съответните работи се извършват от възложителя едва след одобряване на необходимите проекти и след издаване на разрешение за строеж. 

 * * *

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-374 от 24.08.2023 г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ тревна площ от уличното пространство между осови точки 147, 149, и 150 – южно /срещу УПИ IX-491/ в квартал 50 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Г-н Ячев, моля за становище.

 

Г-н Йосиф Ячев: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми Колеги, комисията разгледа предложението на Кмета на Община Раковски и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри провеждането на търг с явно наддаване с първоначална цена съгласно Наредбата, цената е 7 лв./км. първоначална тръжна, срокът за отдаване по предложение е 10 години. Става въпрос за петно в с. Белозем, имало е съществуващ павилион, премахнат е, иска да продава зеленчуци, до колкото разбрахме, господинът който е пуснал заявлението. Предлагам да бъде одобрено. 

Рангел Матански: Благодаря, г-н Ячев! Колеги, коментари, становища? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *