Общински съвет

Даване на съгласие за отделяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2794, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив в кв. 64 по кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет Раковски, като се разшири площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501

Даване на съгласие за отделяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2794, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив в кв. 64 по кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет Раковски, като се разшири площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501
Р Е Ш Е Н И Е № 804

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски 

Относно: Даване на съгласие за отделяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2794, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив в кв. 64 по кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет Раковски, като се разшири площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 – Улица на Община Раковски във връзка с осигуряване на транспортен достъп на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2388, за който е образуван УПИ VIII в кв. 63 по регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, собственост на юридическо лице.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Раковски дава предварително съгласие за отделяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2794, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив в кв. 64 по кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет Раковски, като се разшири площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 – Улица на Община Раковски във връзка с осигуряване на транспортен достъп на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2388, за който е образуван УПИ VIII в кв. 63 по регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, съгласно Скица-предложение.

 

 1. Общински съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме и извърши необходимите действия за осъществяване целта на даденото предварително съгласие по точка 1 от настоящето Решение.

МОТИВИ: В Общинска администрация са постъпили няколко на брой Молби от

Дружеството „Инса“ ЕООД, ЕИК 82537****, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩ. РАКОВСКИ, УЛ. „И.“, С. Д. Д., Б. „И.“, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – И. С., като собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2388, за който е образуван УПИ VIII в кв. 63 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, във връзка с липсата на транспортен достъп до посочения имот. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2388 е образуван от площта на УПИ V-Детска градина, квартал 63 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски при одобрено изменение на ПУП през 2001 г. 

Видно от скица, приложена към преписката за изменение на ЗРП от 2001 г. за УПИ V-Детска градина, квартал 63 по плана на гр. Раковски, общ. Раковски, процесния ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2388 от изток и юг граничи с част от площад България.  Случаят е разглеждан многократно от служителите на Община Раковски и е установена реалната липса на достъп до поземления имот, като единствената възможност за осигуряването му е отделяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2794 – площад. 

 Възложено е изготвянето на Предложение за отделянето на част, която да служи за достъп на частния имот и присъединяването и‘ към ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 – Улица на Община Раковски (улица Москва). 

 Предвижда се отделянето на площ, съгласно приложената Скица-предложение, която да покрива изискванията за лице на Урегулирания поземлен имот и достъп до улица, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *