Общински съвет

Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС).

Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС).
Р Е Ш Е Н И Е № 789

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Кандидатстване на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

  1. Общински съвет – Раковски декларира, че дейностите по проект за реализация на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Раковски.
  1. Общински съвет – Раковски определя Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“, като обект от първостепенно значение за Община Раковски.
  1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС).

МОТИВИ: Целта на кандидатстването на Община Раковски за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“ пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) е да се създадат устройствени условия за осъществяване на инвестиционните намерения, съобразени с действащите нормативни изисквания. 

Канализационната мрежа на село Стряма е изградена в малка степен и функционира, като система от смесен тип. Има изградена канализационна мрежа в източната част на населеното място. Изграден е почти цялостно Главен клон II, няколко второстепенни, включващи с към него, както и част от канализационен колектор Гл.кол I по ул.“Иван Вазов“. Съществуващата мрежа е изпълнена от PE тръби с диаметри от DN315 до DN1200 и стъклопластови тръби GRP DN/ID1200 SN10. В южната част на селото са изградени два канализационни бетонови колектора с правоъгълни сечения. Единият е част от Главен колектор II и е със сечение B 1.90/H 1.40, а другият, част от второстепенен клон, е със сечение B 0.80/H 0.80. Те отвеждат отпадъчните води към модулно пречиствателно съоръжение. Изградено е модулно пречиствателно съоръжение. Новата разбаротна на част за канализационната мрежа дава решение за отвеждане на отпадъчните води на северозападната част от територията на село Стряма, която е разположена над Републикански път II-56, преминаващ през селото.

Освен северозападната част на територията са отведени водите и от имотите, разположени по дължината на Главните колектори. 

Новоизградената канализация ще е от смесен тип. В канализационната мрежа се включват както битови, така и дъждовни води от покриви, имоти и улични платна. Гръбнакът на разглежданата канализационна мрежа са два главни колектора – Главен колектор I и Главен колектор III. За облекчаване на Главен колектор III по трасето му се предвижда облекчителна шахта с отливен канал, заустващ в близкия водоприемник.

Главен колектор I води началото си от най-северната точка на селото в ОК326. Той обира водите, генерирани от северните квартали  кв.10 и кв.11, завива на юг по ул. Пирин, продължава по ул. Йордан Йовков и ул. Христо Ботев, където в края си се включва в шахта от изградения главен канализационен колектор от тръби GRP  DN/ID1200 по ул.Иван Вазов. Главен колектор I ще се изгради от тръби PP (полипропиленови) SN10 и GRP (стъклопластови) SN10000(N/m2) с диаметри DN/ID300-1100 с обща дължина L= 1649.38m.

Главен колектор III също води началото си от северните квартали, върви по ул. „Христо Смирненски“, след това по ул. „Георги Бенковски“, ул. „Панагюрище“ и се включва в шахта от изградения главен канализационен колектор от тръби GRP DN/ID1200 по ул. „Иван Вазов“. Главен колектор III ще се изгради от тръби PP (полипропиленови) SN10 и GRP (стъклопластови) SN10000(N/m2) с диаметри DN/ID300-1200, както и с PE тръба DN250, която ще се използва за съпротивителния участък, с обща дължина L= 1917.93m. За облекчаване на Главен колектор III се предвижда изграждане на облекчителна шахта по трасето му, която ще отвежда прелелите отпадъчни води към близкия водоприемник чрез отливен канал с дължина 455.15m от тръби GRP  DN/ID1200. Второстепенната мрежа ще се изгради от тръби PP (полипропиленови) SN10 и GRP (стъклопластови) SN10000(N/m2) с диаметри DN/ID300-1000 с обща дължина L= 2725.34m. Нивелетата на новопроектираните главни колектори е съобразена с нивата на тръбите в съществуващите шахти. При оразмеряване на колекторите са взети предвид площите, генериращи отпадъчни води от останалите квартали. По трасето на канализационната мрежа, в участъците с покритие по-малко от 1,50 m, се предвижда канализационните тръби да се положат в стоманобетонов кожух.

Осъществяването на този проект ще има голям технико-икономически и социален ефект поради намаляване риска за живота и здравето на хората. Ще бъде осигурено подобряване качеството санитарно – хигиенните норми, ще се намаляване на разходите за отстраняване на аварии по съществуващото.

Община Раковски е подготвила проектно предложение за реализация на Обект: „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив“, съгласно изискванията за кандидатстване пред държавно предприятие „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) за финансиране на проекти. 

Сред основните изисквания е Общински съвет – Раковски да декларира своето съгласие за кандидатстване на Община Раковски пред ПУДООС за финансиране на горецитирания проект.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0  

1.     Рангел Георгиев Матански – за

2.     Йосиф Серафимов Ячев – за 

3.     Любов Степановна Кориновска – за

4.     Генчо Тодоров Тодоров – за

5.     Пламен Йовков Марин – за

6.     Елена Иванова Узунова – за

7.     Младен Минчев Мандраджийски – за

8.     Деяна Анреева Загорчева – за

9.     Светослав Стефанов Балабански – за

10.  Юлиян Иванов Ночев – за

11.  Петър Милков Антонов – за

12.  Стефан Самуилов Марушкин – за

13.  Петко Димитров Колев – за

14.  Стефан Йозов Пенсов – за

15.  Анелия Францова Гечева – за

16.  Георги Николов Тотов – за

17.  Костадин Дечев Иванов – за

18.  Йовко Георгиев Николов – за

19.  Росица Иванова Пеева – за

20.  Йосиф Божидаров Стрехин – за

21.  Ангел Николов Кордов – за

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *