Общински съвет

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, във връзка с отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, във връзка с отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 798

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, в тротоарното пространство на улица „Москва“ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501/ по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Раковски, /НРПУРОИ/ във връзка с раздел II, т. 9, буква а) от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски актуализира точка 4 „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за управление и под наем“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, като включва Терен с площ 20 кв. м. (двадесет квадратни метра) за поставяне на Временно преместваемо съоръжение (ВПС) в тротоарното пространство на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 – улица „Москва“ в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, при съседи на терена: Поземлен имот № 501.2389, Поземлен имот № 501.2794, Поземлен имот № 501.2411, улица.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем Терен с площ 20 кв. м. (двадесет квадратни метра) за поставяне на Временно преместваемо съоръжение (ВПС) в тротоарното пространство на улица „Москва“ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 в квартал 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, съответстващо на § 5, т. 80 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно Скица-схема за поставяне по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументалнодекоративни елементи на територията на Община Раковски, одобрена с Решение № 5 от Протокол № 12/05.04.2023 г. на ЕСУТ при Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие отдаването под наем на терена за поставяне, подробно описан в точки 1 и 2 от настоящето Решение, да се извърши чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване при следните условия: 
  а) 10 (десет) годишен срок на договора за наем; 
  б) начална тръжна наемна цена в размер на 11,00 лева (единадесет лева) за кв. 
  м., съгласно т. 9, буква а) на Раздел II от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ);
  в) теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение (ВПС) – „Павилион за търговска дейност“ с размери 4,00 м x 5,00 м и височина до 3,5 м.;  г) Временното преместваемо съоръжение (ВПС) да съответства на § 5, т. 80 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Скица-схема за поставяне по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, одобрена с Решение № 5 от Протокол № 12/05.04.2023 г. на ЕСУТ при Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-78-1/20.03.2023 г. от ЕТ „Лили – Лиляна Рончева“, ЕИК 11505****, със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Раковски, град Раковски, ул. „М.“ № **, относно искане за наемане на терен с площ от 20 кв. м. за поставяне на ВПС – „Павилион за извършване на търговска дейност“ в тротоарното пространство на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9501 – улица „Москва“ по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски за срок от 10 (десет) години. 

На основание постъпилото Заявление е изготвена Скица-схема за поставяне по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), одобрена с Решение № 5 от Протокол № 12/05.04.2023 г. на ЕСУТ при Община Раковски, върху която е обозначено петното и размерите на преместваемото съоръжение – 4,00 м x 5,00 м с височина до 3,50 м. 

Гореописаният имот е публична общинска собственост, като определената площ от 20 кв. м. е свободна, което определя възможността за отдаването и‘ под наем и поставяне на преместваемото съоръжение. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *