Общински съвет

Издаване и подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“. Във връзка с прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изпълнение на Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г.

Издаване и подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“. Във връзка с прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изпълнение на Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 760

Взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Издаване и подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца, т. е. до юни 2024 г. във връзка с прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изпълнение на Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски одобрява издаването и подписването на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 12110****, с адрес гр. София, бул. „Ц. Б. т.” № ***, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, а именно – 115 000,00 лева (сто и петнадесет хиляди лева) със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, ЕИК 17587****, със седалище и адрес община Раковски, град Раковски, ул. „Д.“ № *, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца, т. е. до юни 2024 г. във връзка с прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изпълнение на Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е постъпила Молба, Вх. № 26-1322-1/16.03.2023 г. от М. Й. Г. – Изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, ЕИК 17587****, с адрес община Раковски, град Раковски, ул. „Д.“ № *, относно необходимостта от издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за 2023 г. в размер 100% от авансово плащане за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на Министъра на земеделието и храните се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на местна инициативна група (МИГ), одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Със Заповед № РД 09-812/25.10.2016 г. е одобрена финансова помощ в размер на 977 900 лева в полза на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ за „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ЕЗФРСР.   Съгласно Наредба № 1 от 22.01.2016 г. е допустимо авансово плащане еднократно за периода на прилагане на стратегията или всяка година след одобрение на планираните дейности и разходи.

Авансово плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд „Земеделие“, като Местната инициативна група е длъжна да представи банкова гаранция в полза на ДФЗ, в размер 100 на 100 от стойността на авансовото плащане и/или запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на 100 от стойността на авансовото плащане. 

Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение на стратегията за ВОМР, удължен с 6 месеца. 

Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото плащане.

При така установените в Наредба № 1 от 22.01.2016 г. финансови условия, за изпълнение на подписано Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от страна на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, със седалище и адрес община Раковски, град Раковски, ул. „Д.“ № *,   е необходимо издаването на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“, БУЛСТАТ 12110****, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, а именно – 115 000,00 лева (сто и петнадесет хиляди лева) със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца, т. е. до юни 2024 г. 

Г-н Рангел Матански: Четвърта точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-163 от 24.03.2023г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно отпускане на еднократна финансова помощ на И. Я. Б., жител на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, за участието му в Европейско първенство по вдигане на тежести. И г-жо Гечева, отново моля за становище.

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението, с положително становище предлага Общински съвет – Раковски да приеме отпускането на ендократна финансова помощ в полза на г-н И. Я. Б. в размер на 2 000 лв. Благодаря!

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря! Колеги, моля да изключим звука на телефоните си. Благодаря, г-жо Гечева! Коментари, становища, имате ли, Колеги? Няма и преминаваме към гласуване.

 1.   Рангел Георгиев Матански – за
 2.   Йосиф Серафимов Ячев – за
 3.   Любов Степановна Кориновска – за
 4.   Генчо Тодоров Тодоров – за
 5.   Пламен Йовков Марин – за
 6.   Елена Иванова Узунова – за
 7.   Младен Минчев Мандраджийски – за
 8.  Деяна Анреева Загорчева – за
 9.  Светослав Стефанов Балабански – за
 10.  Юлиян Иванов Ночев – за
 11.  Петър Милков Антонов – против
 12.  Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13.  Петко Димитров Колев – възд. се
 14.  Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15.   Анелия Францова Гечева – за 
 16.   Георги Николов Тотов – за
 17.   Костадин Дечев Иванов – за
 18.   Йовко Георгиев Николов – за
 19.   Росица Иванова Пеева – за
 20.   Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21.   Ангел Николов Кордов – за

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 17                                                    

Против: 1       

Възд.се: 3                        

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *