Общински съвет

Приемане и утвърждаване Разчет в частта местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности на Община Раковски за 2023 г.

Приемане и утвърждаване Разчет в частта местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности на Община Раковски за 2023 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 759

Взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане и утвърждаване Разчет в частта местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности на Община Раковски за 2023 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема Разчета на Община Раковски в частта Местни дейности и Дофинансиране на Делегирани от държавата дейности за 2023 година, както следва:
 1. ПО ПРИХОДА – справка Приложение № 1 10 959 181 ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ 10 959 181

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.:          Данъчни приходи      2 841 300

Неданъчни приходи                                                                                            2 939 632

Обща изравнителна субсидия, в т.ч.:                                                                1 839 400

    За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища                   86 800

Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:                                                  887 800

    Отчисления по Закона за управление на отпадъците                                     -35 740

    Погашения по дългосрочни заеми                                                                  -553 740

Преходен остатък от 2022 г.                                                                                3 040 529

 1. ПО РАЗХОДА 10 959 181
  • ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка прил. № 2 497 857
  • ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка прил. № 3 10 461 324

ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО                                                                                                      0

 

 

            ИМЕ НА ЧИТАЛИЩЕ                                                                            ОБЩО СУБСИДИЯ

1               НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ                             13 000 лв.

2               НЧ „П.Б.БАКШЕВ” ГР. РАКОВСКИ                                                       3 000 лв.

3               НЧ „ЧЕСТОЛЮБИЕ” ГР. РАКОВСКИ                                                    5 000 лв.

4               НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ                                                            6 500 лв.

5               НЧ „ХР. БОТЕВ” С. СТРЯМА                                                                3 500 лв.

6               НЧ „ХР. БОТЕВ” С. ЧАЛЪКОВИ                                                            3 500 лв.

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2023 г. на Община Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране, съгласно справка Приложение № 4.

 

 1. Общински съвет – Раковски определя за второстепенни разпоредители с бюджет през

2023 г.:

 • ПГ “П. Парчевич” – гр. Раковски;
 • ОУ “Хр. Ботев” – гр. Раковски;
 • ОУ “Хр. Смирненски” – гр. Раковски;
 • ОУ “Гео Милев” – с. Белозем;
 • ОУ “Отец Паисий” – с. Стряма;
 • ОУ “д-р Петър Берон” – с. Чалъкови;
 • ДГ „Дъга“ – с. Чалъкови
 • ДГ “Щастливо детство” – гр. Раковски;
 • ДГ “Детелина” – гр. Раковски;
 • ДГ “Иглика” – гр. Раковски;
 • ДГ “Първи юни” – гр. Раковски;
 • ДГ “Радост” – с. Стряма;
 • ДГ “Синчец” – с. Белозем
 • ПГСС – с. Белозем
 • ОП „Благоустройство и превенция”

 

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава трудовите разходи за 2023 г. на заетите в местните дейности, съгласно справка Приложение № 6.
 1. Общински съвет – Раковски приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:

 

5.1. Утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално слаби граждани 46 500 лв., в т.ч. 6 000 лв. финансова подкрепа за дейността на Центъра за домашни грижи на Каритас Витания в гр. Раковски; 2 000 лв. за подпомагане на дейността на социалната кухня към Католическа енория “Свети Франциск от Асизи” с. Белозем, 5 000 лв за Сдружение с обществено полезна дейност „Сърце Исусово” – гр. Раковски и 3 000 лв. за СНЦ „За достоен живот – Раковски”. 

 

5.2. Утвърждава разходи за представителни цели, както следва:

                                       а) Кмет на Община – 10 500 лв.;

                                       б) Председател на Общински съвет – 5 100 лв.;

 

 

5.3. На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, определя допълнителна субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на Община Раковски в размер на 40 000 лв., както следва: 

 6.3. Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00.

 1. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на Община Раковски:

 7.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

 7.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

МОТИВИ: С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, поголеми от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината. 

Съгласно чл. 10 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. Общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

За осигуряване на необходимите средства, следва да бъдат организирани и приети разчети за 2023 г., а именно: 

 • Разчет по пълна бюджетна класификация
 • Приложение № 1 Приходи,
 • Приложение № 2 Разходи за местни дейности
 • Приложение № 3 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности,
 • Приложение № 4 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Раковски за 2023 година;
 • Приложение № 5 Разчет по отделни разпоредители с бюджетни кредити в системата на образованието в частта Местни дейности;
 • Приложение № 5а Финансова план-сметка на ОП „БП” – 2023 година;
 • Приложение № 6 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в местните дейности по Бюджет 2023 година.

Г-н Рангел Матански: Трета точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-156 от 21.03.2023г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно издаване и подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 (шест) месеца, т. е. до юни 2024 г. във връзка с прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и изпълнение на Споразумение № РД 50-199/29.11.2016 г. Г-жо Гечева, моля за становище.

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! Комисията разгледа предложението и предлага на Общински съвет – Раковски да одобри издаването и подписването на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 115 000 лв. със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“. Благодаря! 

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, коментари, становища, имате ли? Няма. В такъв случай нека да преминем към гласуване.

/Г-жа Виолета Петрова излиза от заседателната зала в 16:14ч./

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 20

За: 15                                                    

Против: 1       

Възд.се: 4              

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – против
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за

/Г-н Георги  Тотов се въздържа от гласуване/

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *