Общински съвет

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен от 15 кв.м. за поставяне на ВПС … елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, …  има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване.  

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен от 15 кв.м. за поставяне на ВПС ... елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, ... има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване.
Р Е Ш Е Н И Е № 882

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на терен от 15 кв.м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (в северозападната част) в квартал 74 по кадастрален и регулационен план на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-18/19.03.1991 г. на ОбНС Раковски, УПИ II има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване.  

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Раковски във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски актуализира Точка 4. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за управление и под наем“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42 от 31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, като включва следната част от имот – общинска собственост, по силата на Акт за частна общинска собственост № 264/14.01.2000 г., а именно:

ТЕРЕН от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра) за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) – „Тото пункт“ по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (в северозападната част) в квартал 74 по кадастрален и регулационен план на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-18/19.03.1991 г. на ОбНС Раковски, УПИ II има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване, съгласно обозначеното в Скица-схема за разполагане, одобрена с Решение № IX, взето с Протокол № 31/05.09.2018 г. на ЕСУТ към Община Раковски.  

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем без провеждане на търг или конкурс ТЕРЕН от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра) за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) – „Тото пункт“ по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументалнодекоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (в северозападната част) в квартал 74 по кадастрален и регулационен план на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-18/19.03.1991 г. на ОбНС Раковски, УПИ II има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване, съгласно обозначеното в Скица-схема за разполагане, одобрена с Решение № IX, взето с Протокол № 31/05.09.2018 г. на ЕСУТ към Община Раковски на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 20276****, със седалище и адрес на управление област София, Столична община, гр. София, ул. „Х. и.“ **, представлявано от Г. Х. Т. – Изпълнителен директор срещу месечна наемна цена от 2 (два) лева за квадратен метър без ДДС за срок от 10 (десет) години.
 1. Общински съвет – Раковски определя следните условия, произтичащи от закона:  теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение – „Тото пункт“, което да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ и Схема за поставяне одобрена с Решение № IX, взето с Протокол № 31/05.09.2018 г. на ЕСУТ към Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-14562/05.10.2023 г. от Регионален офис – Пловдив на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 20276****, чрез Директора – М. И. Р., относно искане за наемане на терен от 15 кв.м. за поставяне на ВПС – „Тото пункт“ по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, представляващ част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II (в северозападната част) в квартал 74 по кадастрален и регулационен план на с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ18/19.03.1991 г. на ОбНС Раковски, УПИ II има площ 7400 кв. м. и е отреден за озеленяване.

Между Община Раковски и ДП „Български спортен тотализатор“ е сключен договор за наем за гореописания имот със срок до 21.12.2023 г.

Съгласно Скица-схема за разполагане на ВПС по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), одобрена с Решение № IX, взето с Протокол № 31/05.09.2018 г. на ЕСУТ към Община Раковски, размерите на терена са 3,00 м x 5,00 м с височина на преместваемото съоръжение до 3,50 м.

Заявителят желае да ползва гореописания терен при преференциална цена от 2 /два/ лева на кв. метър, като в мотивите си изтъква влошеното финансово състояние на ДП „Български спортен тотализатор“, както и важността на обекта сред населението на града.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), държавата и общините може да предоставят на Държавно предприятие ‚Български спортен тотализатор“ подходящи помещения и терени за неговата дейност, без търг или конкурс, при спазване на правилата в областта на държавните помощи и съгласно Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни имоти или части от тях – общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския съвет, при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС – след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без провеждане на търг или конкурс или е определен друг ред

Именно такава специална правна норма, създаваща ред за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, в отклонение от общото правило на чл. 14, ал. 2 от ЗОС за провеждане на състезателна процедура, се явява чл. 103, ал. 3 от ЗФВС.   Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ има за цел да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република

България и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. За постигане на тази цел Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета на територията на страната в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане, а така също и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност, в т.ч. отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *