Общински съвет

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост
Р Е Ш Е Н И Е № 813

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 308, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV в квартал 45 по кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, ЕКАТТЕ: 80162, община Раковски, одобрен със Заповед № 173/26.10.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС – Пловдив, на собственика на законно построенa върху нея сградa.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 39 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3 – Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., следния имот – частна общинска собственост по силата на Акт № 4494/23.11.2017 г., а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 308, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV в квартал 45 по кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, ЕКАТТЕ: 80162, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № 173/26.10.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС – Пловдив, Площта на имота е 600 кв. м., УПИ ХV има площ 600 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – УПИ III-297, изток УПИ XIV-307, юг-улица, запад УПИ XVI-309.

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде продаден имота, описан в точка 1, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 308, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV в квартал 45 по кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, ЕКАТТЕ: 80162, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № 173/26.10.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС – Пловдив, Площта на имота е 600 кв. м., УПИ ХV има площ 600 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – УПИ III-297, изток УПИ XIV-307, юг-улица, запад УПИ XVI-309, на собственика на законно построената върху него сграда, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 77, том I, рег. № 812, дело 72/07.04.2023 г., вписан под дв. вх. № 10251/07.04.2023 г., вх. рег. № 10416/07.04.2023 г., Акт № 65, том 30, дело № 5688/2023 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив – Е. И. Ц., с постоянен адрес с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „И. В.“ № ***.
 1. Общински съвет – Раковски определя продажна цена на имота, подробно описан в точка 1 и точка 2 на настоящето Решение в размер на 6 530,00 лева (шест хиляди петстотин и тридесет лева) без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

  

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление Вх. № 94E-663-1/20.04.2023 г. от E. И. Ц., с адрес село Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, ул. „И. В.“ № ***, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 308, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV в квартал 45 по кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, ЕКАТТЕ: 80162, община Раковски, одобрен със Заповед № 173/26.10.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС – Пловдив, Площта на имота е 600 кв. м., УПИ ХV има площ 600 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – УПИ III-297, изток УПИ XIV-307, юг-улица, запад УПИ XVI-309.   Община Раковски е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 308, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХV по силата на Акт за частна общинска собственост № 4494/23.11.2017 г. Върху имота е отстъпено безвъзмездно право на строеж на Л. И. Г. с Протокол № 18/20.04.1957 година. Правото на строеж е реализирано.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 77, том I, рег. № 812, дело 72/07.04.2023 г., вписан под дв. вх. № 10251/07.04.2023 г., вх. рег. № 10416/07.04.2023 г., Акт № 65, том 30, дело № 5688/2023 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, жилищната сграда е собственост на заявителката – Е. И. Ц. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 960,80 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка, изх. № 6611035279/09.05.2023 г. на Община Раковски. 

Пазарната оценка на имота е в размер на 6 530,00 лева (шест хиляди петстотин и тридесет лева), съгласно Експертиза от независим оценител. 

Съгласно чл. 35 ал. 3 от ЗОС, „продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2”.

Съгласно чл. 39 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски „(1) Продажбата на земя – частна общинска собственост, на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда в общински поземлен имот, се извършва от Кмета на общината, без публичен търг или публично оповестен конкурс.“

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *