Общински съвет

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, … във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101 … Протокол № 7/06.07.2004 на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ155/20.12.2021 г. на Кмета на Община Раковски, на собствениците на законно построенa върху нея сградa

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет - Раковски, ... във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101 ... Протокол № 7/06.07.2004 на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ155/20.12.2021 г. на Кмета на Община Раковски, на собствениците на законно построенa върху нея сградa
Р Е Ш Е Н И Е № 883

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., във връзка с продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 14 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ155/20.12.2021 г. на Кмета на Община Раковски, на собствениците на законно построенa върху нея сградa.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изр. второ и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 39 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3 – Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г., следния имот – частна общинска собственост по силата на Акт № 4177/21.09.2017 г., а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 14 по кадастрален и регулационен план на гр.Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с решение № 88/06.07.2004 на ОбС Раковски,изменен със заповед № АБ-155/20.12.2021 г. на Кмета на Общината. Площта на имота е 921 кв. м., УПИ II има площ 921 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – Улица, изток УПИ III-Зеленина, юг и запад-УПИ I-100. 

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде продаден имота, описан в точка 1, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 14 по кадастрален и регулационен план на гр.Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с решение № 88/06.07.2004 на ОбС Раковски,изменен със заповед № АБ-155/20.12.2021 г. на Кмета на Общината. Площта на имота е 921 кв. м., УПИ II има площ 921 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – Улица, изток УПИ III-Зеленина, юг и запад-УПИ I-100. на собствениците на законно построената върху него сграда, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том 2, рег. № 2885, дело 242/04.05.2022 г., вписан под дв. вх. № 9129/08.04.2019 г., вх. рег. № 9389/08.04.2019 г., Акт № 135, том 25, дело № 5020/2019 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив– от Й. К. П. и И. К. П., и двамата с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Х. С.“ № **.
 1. Общински съвет – Раковски определя продажна цена на имота, подробно описан в точка 1 и точка 2 на настоящето Решение в размер на 30 670 лева (тридесетт хиляди шестстотин и седемдесет лева) без ДДС, съгласно оценка от независим лицензиран оценител.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление Вх. № 94Й-927-1/23.08.2023 г. от Й. К. П. и И. К. П., и двамата с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Х. С.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 14 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с решение № 88/06.07.2004 на ОбС Раковски,изменен със заповед № АБ-155/20.12.2021 г. на Кмета на Общината. Площта на имота е 921 кв. м., УПИ II има площ 921 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Север – Улица, изток УПИ III-Зеленина, юг и запад-УПИ I-100. 

Община Раковски е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 101, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 14 по силата на Акт за частна общинска собственост № 4177/21.09.2017 г. Върху имота е отстъпено възмездно право на строеж на П. Ч. Д. с Протокол № 17/30.12.1969 година. Правото на строеж е реализирано.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том 2, рег. № 2885, дело 242/04.05.2022 г., вписан под дв. вх. № 9129/08.04.2019 г., вх. рег. № 9389/08.04.2019 г., Акт № 135, том 25, дело № 5020/2019 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, жилищната сграда е собственост на заявителите Й. К. П. и И. К. П. 

                            Данъчната оценка на имота е в размер на 4 789,00 лева, съгласно

Удостоверение за данъчна оценка, изх. № 6611036290/29.09.2023 г. на Община Раковски.  Пазарната оценка на имота е в размер на 30 670,00 лева (тридесет хиляди шестстотин и седемдесет лева), съгласно Експертиза от независим оценител. 

 Съгласно чл. 35 ал. 3 от ЗОС, „продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2”.

Съгласно чл. 39 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Раковски „(1) Продажбата на земя – частна общинска собственост, на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда в общински поземлен имот, се извършва от Кмета на общината, без публичен търг или публично оповестен конкурс.“

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *