Общински съвет

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.33.43 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.25, находящи се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.33.43 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.25, находящи се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 844

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.33.43 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.25, находящи се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14 ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски във връзка с т. 11, предложение първо, второ и трето от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към НРПУРОИ.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски в частта на Точка 4 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за управление и под наем“ и включва следните имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи на територията на с. Белозем, ЕКАТТЕ 03620, общ. Раковски, обл. Пловдив, а именно:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.33.43, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИНГИЛИНИЦА, Площ: 5069 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 10, Номер по предходен план 033043, Съседи: 03620.33.44, 33.67, 03620.33.51, 03620.33.42, 03620.33.58.  

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 2033/31.03.2009 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.25, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 3776 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, Номер по предходен план 057025, Съседи: 03620.57.598, 57.24, 03620.57.26.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 2026/31.03.2009 г. 

Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на РАЗДЕЛ ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ).

 • Общински съвет – Раковски дава съгласие публичният търг с явно наддаване за отдаване под наем на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение, да бъде проведен при начални тръжни цени, определени в точка 11 на Точка II, от Приложение 2 „Базисни (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), а именно:  
 1. за имотите от І до ІV категория вкл. – 40.00 лева за декар годишно;
 2. за имотите V категория – 38.00 лева за декар годишно;
 3. за имотите от VІ до X категория – 35.00 лева за декар годишно.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94В-2588-1/09.06.2023 г. от В. С. С., с постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Белозем, ул. „И.” № *, относно наемане на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на с. Белозем, общ. Раковски:

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.33.43, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИНГИЛИНИЦА, Площ: 5069 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 10, Номер по предходен план 033043, Съседи: 03620.33.44, 33.67, 03620.33.51, 03620.33.42, 03620.33.58.  

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 2033/31.03.2009 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.25, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 3776 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, Номер по предходен план 057025, Съседи: 03620.57.598, 57.24, 03620.57.26.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 2026/31.03.2009 г. 

Имотите са земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ). Същите не са необходими за нуждите на Община Раковски, а чрез отдаването им под наем ще постъпват приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *