Общински съвет

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 681

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. във връзка с отдаване под наем на терен – публична общинска собственост за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Раковски във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в раздел IV „Описание на имотите, които Общината предлага за управление и отдаване под наем“ на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 483, взето с Протокол 30/27.01.2022 г. на Общински съвет – Раковски, ТЕРЕН с площ от 15 кв. м. за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) – Павилион за извършване на търговска дейност, в тротоарното пространство – до осова точка 367 на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9553 – Улица „Река Сребра“ по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протоколо № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, съгласно Схема за поставяне, одобрена с Решение № 4, взето с Протокол № 37/26.10.2022 г. на ЕСУТ при Община Раковски при условията на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде отдаден под наем при условията на без търг или конкурс ТЕРЕН с площ от 15 кв. м. за поставяне на 1 брой ВПС (временно преместваемо съоръжение) – Павилион за извършване на търговска дейност, в тротоарното пространство – до осова точка 367 на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9553 – Улица „Река Сребра“ по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протоколо № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, съгласно Схема за поставяне, одобрена с Решение № 4, взето с Протокол № 37/26.10.2022 г. на ЕСУТ при Община Раковски при условията на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски, на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 20276****, със седалище и адрес на управление област София, Столична община, гр. София, ул. „Х. и.“ № ** представлявано от А. Н. И. – Изпълнителен директор.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде сключен договор за наем между Община Раковски и ДП „Български спортен тотализатор“, ЕИК 20276****, за терена, представляващ част от имот – общинска собственост, подробно описан в точка 1 и точка 2 от настоящето Решение, при месечна наемна цена от 2 /два/ лева за квадратен метър без ДДС.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие отдаването под наем на терена, подробно описан в т. 1 и т. 2 от настоящето решение, да бъде за срок от 10 (десет) години.
 1. Общински съвет – Раковски определя следните условия, произтичащи от закона:  теренът да се използва за поставяне на Временно преместваемото съоръжение – „Павилион за търговска дейност“, което да съответства на хипотезата на § 5, т. 80 от ЗУТ и Схема за поставяне одобрена с Решение № 4, взето с Протокол № 37/26.10.2022 г. на ЕСУТ при Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-14571/11.10.2022 г. от Регионален офис – Пловдив на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 20276****, с адрес: област Пловдив, град Пловдив, ул. „А.“ № **, относно искане за наемане на терен с площ от 15 кв. м. за поставяне на ВПС – Павилион за извършване на търговска дейност, в в тротоарното пространство – до осова точка 367 на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9553 – Улица „Река Сребра“ по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протоколо № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, съгласно одобрена Схема за поставяне при условията на чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски.

В заявлението молителят желае да ползва гореописания терен при преференциална цена от 2 /два/ лева на кв. метър, като в мотивите си изтъква влошеното финансово състояние на ДП „Български спортен тотализатор“, както и важността на обекта сред населението на града.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), държавата и общините може да предоставят на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ подходящи помещения и терени за неговата дейност, без търг или конкурс, при спазване на правилата в областта на държавните помощи и съгласно Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), свободни имоти или части от тях – общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския съвет, при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС – след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без провеждане на търг или конкурс или е определен друг ред. Именно такава специална правна норма, създаваща ред за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, в отклонение от общото правило на чл. 14, ал. 2 от ЗОС за провеждане на състезателна процедура, се явява чл. 103, ал. 3 от ЗФВС. 

Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“ има за цел да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. За постигане на тази цел Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета на територията на страната в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане, а така също и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност, в т.ч. отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 0       

Възд.се: 9                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – възд. се
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *