Общински съвет

Съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.6.405, находящ се в област Пловдив, община Раковски, с. Болярино, Вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, Площ: 32031 кв.м. и съоръженията му, чрез отдаването им под наем, определяне годишна наемна цена и провеждане на публичен търг с явно наддаване

Съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.6.405, находящ се в област Пловдив, община Раковски, с. Болярино, Вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, Площ: 32031 кв.м. и съоръженията му, чрез отдаването им под наем, определяне годишна наемна цена и провеждане на публичен търг с явно наддаване
Р Е Ш Е Н И Е № 800

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.6.405, находящ се в област Пловдив, община Раковски, с. Болярино, Вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, Площ: 32031 кв.м. и съоръженията му, чрез отдаването им под наем, определяне годишна наемна цена и провеждане на публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски във връзка с чл. 138в., ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) и § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите (ЗВ) и § 1, т. 94 от ДР към Закона за водите (ЗВ) и раздел II, т. 13 от Приложение 2 „Базисни /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост“ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. и състоящ се от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.6.405, находящ се в село Болярино, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Болярино, местноста Чирпан бунар, Площ 32031 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 000405, (Наименование на язовира: „Болярино – 3“). Съседи: 81.44, 05270.6.406, 53624.1.206, 05270.6.217. Акт за публична общинска собственост № 157/05.11.1999 г.; язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, както и земята върху която са изградени. 
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие процедурата за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира – публична общинска собственост, включващ водното тяло, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, както и земята върху която са изградени, да бъде чрез отдаването му под наем за срок от 10 (десет) години. В тази връзка да се проведе публичен търг с явно наддаване, като се спазват следните:

В процедурата по търга имат право да участват лица отговарящи на определението в Закона за водите за „оператор на язовирна стена“: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика. 

В процедурата по търга да бъде указано задължението за спазване на изискванияна на чл. 138а, ал. 3, т. 5, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 2 от Закона за водите, останалите нормативните актове и всички препоръки от компетентните органи. 

 1. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена за годишен наем за провеждане на процедурата, описана в настоящето решение, в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за дка без ДДС, съгласно раздел II, т. 13 от Приложение 2 „Базисни /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост“ към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковки е постъпило Заявление, Вх. № 26-1889-1/24.02.2023 г. от ЕТ „Тракийка 2002 -Иванка Димитрова“, ЕИК 11575****, със седалище и адрес на управление обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Белозем, ул. „Т.“ № **, физическо лице търговец – И. Г. Д., относно интерес по откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез отдаване под наем на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.6.405, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Болярино, местността Чирпан бунар, Вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, Площ: 32031 кв.м. (номер по предходен план: 000405) ведно със съоръженията към него. 

Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 към чл. 138в. от Закона за водите, са със задължителен характер, съгласно които ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на Закона за водите, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания. Ако наемателят на язовира и съоръженията към него отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, собственикът може да му възложи изпълнението на тези функции с договора за наем.

Съгласно § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, в общините, на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия.  Законът за водите дава надлежно определение за „оператор на язовирна стена“: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика. 

Следва да се има предвид, че в процедурата ще бъде изрично указано, че определеният оператор на язовирна стена и на съоръженията към нея е длъжен да оказва съдействие за изпълнение на задълженията по чл. 138а, ал. 3, т. 5, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 2 от Закона за водите, както и да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и конкретното състояние на водностопанската система. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *