Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 46 : Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросникa за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД

РЕШЕНИЕ № 46 : Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросникa за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД

Взето с Протокол № 4/31.01.2024 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросникa за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище и адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представлявано от Управителя д-р И. Й. Т.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 2 и чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

 

По предложение на: Мария Йосифова Гиева – Председател на Общински съвет – Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище и адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представлявано от Управителя д-р И. Й. Т.

 

 1. Общински съвет – Раковски приема Въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище и адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представлявано от Управителя д-р И. Й. Т.

 

 1. Информацията по Доклада и Въпросника за самооценка да бъде представена на Кмета на Община Раковски в срок до 28 февруари 2024 г., на основание чл. 9, ал. 4 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Ръководителите на организациите – първостепенни разпоредители с бюджет, ежегодно до 31 март представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол на търговските дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала. 

С Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор се определят формата, съдържанието, сроковете, редът и начинът за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор.

В изпълнение на чл. 9, ал. 4 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, в Общински съвет – Раковски е постъпила Докладна записка, Вх. № ОбС-52/19.01.2024 г. от Д-р Иван Томбашки – Управител на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, гр. Раковски с приложение Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД. 

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за

 

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *