Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 42 : Изменение на Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски във връзка с допусната очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ № 42 : Изменение на Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски във връзка с допусната очевидна техническа грешка

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

 

Относно: Изменение на Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски във връзка с допусната очевидна техническа грешка

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

По предложение на: Мария Йосифова Гиева – Председател на Общински съвет – Раковски

 

Р Е Ш И:

 

I. Общински съвет – Раковски изменя Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски във връзка с допусната очевидна техническа грешка, както следва:

            в ред № 4 от таблицата на точка III (три римско) цифрите: „26 580,00“ лева да се четат като: „36 240,00“ лева.

II. В останалата си част Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски остава непроменено.

III. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК

IV. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

 

 

МОТИВИ: Съгласно точка 4 на точка I (едно римско) на Решение № 17, взето с Протокол № 2 от 29.11.2023 г., Общински съвет – Раковски е актуализирал и включил в Точка 3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следния имот – частна общинска собственост, а именно:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.1745, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IХ в квартал 1 по ПУП на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, Площ на имота: 604 кв. м., УПИ IХ има площ 604 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2117 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.1746 на Георги Георгиев Плачков, Поземлен имот № 502.1747 на Георги Георгиев Плачков, Поземлен имот № 502.1749 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.1926.

            Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 106/04.06.1999 г.

            В последваща точка III (три римско) е определил начална тръжна цена на имота, подробно описан в точка 4 на точка I (едно римско) от процесното Решение.

            На свое заседание Постоянната комисия „управление на общинската собственост“ към Общински съвет – Раковски е отправила предложение и становище за начална тръжна цена на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.1745, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) IХ в размер на 36 240,00 лева.

            При изготвяне на решенията, взети с Протокол № 2 от 29.11.2023 г. на Общински съвет – Раковски е допусната очевидна техническа грешка, а именно несъответствие между целеното и документираното изявление: в ред № 4 от таблицата на точка III (три римско) на Решение № 17, взето с Протокол № 2 от 29.11.2023 г. на Общински съвет – Раковски е записана сумата в размер на „26 580,00“, което не кореспондира с целта и изложеното предложение на Постоянната комисия „управление на общинската собственост“, а именно сумата в размер на „36 240,00 лева“.

            Предвид характера на допуснатата грешка, а именно отразяване целеното и приетото от Общински съвет – Раковски, обуславя необходимост от допускането на предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                           

                                                                                                  Председател: Мария Гиева

 

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска –за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *