Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 40 : Предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори: 70010.88.68 и 70010.88.127 по КККР на село Стряма

РЕШЕНИЕ № 40 : Предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори: 70010.88.68 и 70010.88.127 по КККР на село Стряма

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори: 70010.88.68 и 70010.88.127 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в начин на трайно ползване –- в път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/ или с ползването на конкретен обект, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски, на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, дава съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп /съгласно изготвената схема с координати на чупките/ за поземлен имот с идентификатор 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 1. Общински съвет – Раковски на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ дава съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор: 70010.88.68 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК /съгласно приложената схема с координати на чупките/, находящ се в село Стряма, местност „Памуклука“, община Раковски, област Пловдив, целият с площ 1113 кв. м., НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, за определяне на трасе за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор: 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК чрез „път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/ или с ползването на обекта“ /засегната част 370 кв. м./ и промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор: 70010.88.127 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК /съгласно приложената схема с координати на чупките/, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, целият с площ 7902 кв. м., НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, за определяне на трасе за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор: 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК чрез „път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/ или с ползването на обекта“ /засегната част 465 кв. м./.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на дружеството „Сар 81“ ООД, ЕИК 201467578, със седалище и адрес на управление: село Стряма, ул. „Вардар“ № 6 да проведе процедурата за промяна предназначението на части от имотите – публична общинска собственост, подробно описани в точка I на настоящето Решение, във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.88.13, като от името на Община Раковски и за своя сметка да извършва всякакви правни и фактически действия пред съответните административни органи, други лица, организации и учреждения в страната, като съставя, подава, получава, прилага и изземва всички необходими документи, относими за започване на процедурата за промяна предназначението до нейното окончателно финализиране.
 1. Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на съгласието по точка 1 и точка 2 от настоящето решение – до две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-1460-9/21.11.2023 г. от „САР 81“ ООД, чрез инж. Наталия Иванова – пълномощник, относно предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори: 70010.88.68 и 70010.88.127 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в начин на трайно ползване –- в път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/ или с ползването на конкретен обект, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            Засегната част от поземлен имот с идентификатор 70010.88.68 е с площ от 370 кв. м..

            Засегната част от поземлен имот с идентификатор 70010.88.127 е с площ от 465 кв. м..

            Към Заявлението са приложени следните документи:

            – Пълномощно със заверка на подписите рег. № 5724 на нотариус Лилияна Тинкова – нотариус в район РС Пловдив с рег. № 475 на Нотариалната камара – копие;

            – Скица на поземлен имот № 15-960270-05.09.2023 г. от СГКК – Пловдив към АГКК – копие;

            – Скица на поземлен имот № 15-1217225-16.11.2023 г. от СГКК – Пловдив към АГКК – копие;

            – Скица на поземлен имот № 15-1217185-16.11.2023 г. от СГКК – Пловдив към АГКК – копие;

            – Скица на поземлен имот № 15-960270-05.09.2023 г. от СГКК – Пловдив към АГКК – копие;

            – Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 123, том I, рег. № 1438, дело № 114 от 23.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под дв. вх. № 8471/23.02.2022 г., вх. рег. № 8548/23.03.2022 г., акт № 123, том 23, дело № 4692/2022 г.;

            –  Скица – проект за транспортен достъп от поземлен имот с идентификатор 70010.88.68 и поземлен имот с идентификатор 70010.88.127.

            При промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за терени за временно ползване  други, свързани с изграждането и/ или с ползването на основния обект, като следва да се има предвид, че настоящото предложение не води до промяна характера на собствеността на недвижимия имот – публична общинска собственост и не съставлява акт на разпореждане

            Предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори: 70010.88.68 и 70010.88.127 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ в начин на трайно ползване –- в път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/ или с ползването на конкретен обект, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 70010.88.13 по КККР на село Стряма, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГККе от компетенциите на Общински съвет.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                         

                                                                                                Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *