Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 39 : Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПРЗ … Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор.

РЕШЕНИЕ № 39 : Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПРЗ ... Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор.

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-4508-19.04.2023 г. на Началника на СГКК – Пловдив, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Категория на земята: 4, Съседи: 62075.700.486, 62075.700.677, 62075.700.802, 62075.700.814, 62075.700.917, 62075.800.61, 62075.800.63 ведно с построените в него сгради.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 45, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, при:

            1.1. Териториален обхват:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-4508-19.04.2023 г. на Началника на СГКК – Пловдив, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Категория на земята: 4, Съседи: 62075.700.486, 62075.700.677, 62075.700.802, 62075.700.814, 62075.700.917, 62075.800.61, 62075.800.63 ведно с построените 12 броя селскостопански сгради:    Сграда 62075.700.950.1, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 277 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.2, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 38 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.3, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 59 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.4, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 191 кв. м.

            Сграда 62075.700.950.5, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 70 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.6, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 249 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.7, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 423 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.8, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 58 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.9, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 78 кв. м,
            Сграда 62075.700.950.10, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 167 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.11, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.12, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 39 кв. м.

            1.2. Цел и задачи на проекта:

            Съгласно скица-предложение ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950 се разделя на следните ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.951, с проектна площ 2034 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.952, с проектна площ 2030 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.953, с проектна площ 2027 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.954, с проектна площ 2028 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.967, с проектна площ 52 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.968, с проектна площ 56 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.969, с проектна площ 59 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.970, с проектна площ 59 кв. м.

            Сгради с идентификатори 62075.700.950.4, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 191 кв. м.; 62075.700.950.6, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 249 кв. м. и 62075.700.950.7, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 423 кв. м. се разделят съгласно предоставени конструктивни становища.

            Останалите сгради в имота не се предвиждат от бъдещото застрояване в новообразуваните поземлени имоти.

            По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.951, с проектна площ 2034 кв. м. се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение за „Животновъден комплекс“.

            По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.952, с проектна площ 2030 кв. м. се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение за „Животновъден комплекс“.

            По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.953, с проектна площ 2027 кв. м. се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение за „Животновъден комплекс“.

            По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.954, с проектна площ 2028 кв. м. се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение за „Животновъден комплекс“.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.967, с проектна площ 52 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.968, с проектна площ 56 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.969, с проектна площ 59 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.970, с проектна площ 59 кв. м. се отделят пред новообразуваните имоти за разширяване на транспортния достъп.

            1.3. Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/.

            1.4. Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.

            1.5. Устройствени показатели: Устройствена зона „Пп с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤80%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤2,5

            Минимална озеленена площ (Позел.) ≥20%

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:

      2.1. На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи. 

            2.2. Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.

            2.3. Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи устройство на територията.

          2.4. Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.

           2.5. Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.

          2.6. Номерирането (римски и арабски цифри) на новообразуваните урегулирани поземлени имоти да се извърши при спазване разпоредбите на Приложение № 1 към чл. 68, ал. 1 – Изисквания за съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части на устройствените планове и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 2 – Изобразяване на графични елементи и баланс на територията към устройствените планове на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

            2.7. На основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Проектът подлежи на съгласуване от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им.

            2.8. Срок за изпълнение: Проектът да се представи за разглеждане в Общинска администрация – Раковски в едногодишен срок от датата на допускането му.

 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-4508-19.04.2023 г. на Началника на СГКК – Пловдив, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Категория на земята: 4, Съседи: 62075.700.486, 62075.700.677, 62075.700.802, 62075.700.814, 62075.700.917, 62075.800.61, 62075.800.63 ведно с построените в него сгради.
 1. 4. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. 5. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 1. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски са депозирани Заявление с вх. № 94М-4708-2/03.10.2023 г. от Милко Йосифов Баданов, с адрес: гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 10 относно разделяне и урегулиране на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950, находящ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-4508-19.04.2023 г. на Началника на СГКК – Пловдив, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ 8345 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Категория на земята: 4, Съседи: 62075.700.486, 62075.700.677, 62075.700.802, 62075.700.814, 62075.700.917, 62075.800.61, 62075.800.63 и Заявление с вх. № 94И-24-167/02.11.2023 г. за прилагане на допълнителни документи: документи за собственост: Решения на съда и 3 броя конструктивни становища за разделяне на построените в имота селскостопански сгради.

            В процесния имот са построени 12 броя селскостопански сгради:             

           Сграда 62075.700.950.1, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 277 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.2, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 38 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.3, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 59 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.4, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 191 кв. м.

            Сграда 62075.700.950.5, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 70 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.6, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 249 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.7, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 423 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.8, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 58 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.9, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 78 кв. м,
            Сграда 62075.700.950.10, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 167 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.11, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 30 кв. м.;

            Сграда 62075.700.950.12, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 39 кв. м.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.950 представлява част от бившия Стопански двор II на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ ведно с построените в него сгради и се намира извън урбанизираната територия на гр. Раковски В тази връзка описаният имот не представлява земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 1, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

           По смисъла на чл. 50, ал. 4 към Раздел V – Промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) не се изисква процедура по промяна предназначението на земята.

          За територията на бившия Стопански двор II е изработен план на новообразуваните имоти, с който са определени застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията. 

            На основание чл. 45, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), за устройството на тези територии се възлагат, изработват и одобряват подробни устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) след придобиване на собствеността върху сградите, съоръженията и прилежащите им площи.

            Собствеността върху сградите, съоръженията и прилежащите им площи е придобита от Заявителя – Милко Йозов Баданов съгласно Договор за продажба на недвидим имот земеделска земя с разсрочване от 25.10.1996 г., Анекс към договор за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя от 25.10.1996 г., Решение № 71/17.05.2005 г. на РС Пловдив, Решение № 172/31.01.2006 г. на ОС Пловдив и Решение № 563/05.12.2007 г. на ВКС.

            Целта на предложението е поземленият имот да се раздели на няколко отделни имоти по имотни граници на които да се образуват урегулирани поземлени имоти с отреждане за „животновъден комплекс“.

            За новообразуваните имоти ще се изработи План за застрояване (ПЗ), като част от сградите ще се запазят. За удостоверяване поделяемостта на сгради с идентификатори 62075.700.950.4, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 191 кв. м.; 62075.700.950.6, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 249 кв. м. и 62075.700.950.7, Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 423 кв. м. са предоставени конструктивни становища.

            Имотите се намират извън урбанизираната територия на град Раковски, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                           

 

                                                                                              Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *