Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 38 : Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.813, … Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 9 335 кв. м.

РЕШЕНИЕ № 38 : Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.813, ... Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 9 335 кв. м.

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот –публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.813, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 9 335 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10, Номер по предходен план: 700813 и промяна начина на трайно ползване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.972, с проектна площ 1078 кв. м.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 1 от Закона общинска собственост (ЗОС) и чл. 78а от ППЗСПЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши делба на общински имот – публична общинска собственост, по силата на Акт за публична общинска собственост № 4914/14.03.2022 г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.813, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 9 335 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10, Номер по предходен план: 700813, Съседи: 62075.700.266, 62075.700.261, 62075.700.259, 62075.700.833, 62075.700.834, 62075.700.192, като се образуват нови имоти, а именно:

            1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.971, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 8258 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10.

            1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.972, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Проектна площ 1078 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10.

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде променен Начинът на трайно ползване на новообразуваният ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.972, Проектна площ 1078 кв.м., от НТП „Пасище” на „Друг вид земеделска земя”.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, вх. № 26-1119-1/25.05.2023 г. от Радньо Нанев Манолов, в качеството му на Председател на УС на Ловно-рибарско дружество “Средногорец” – гр. Брезово, ЕИК: 115631175, с адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Г. Димитров“ № 8 относно закупуване на част имот – публична общинска собственост, по силата на Акт за публична общинска собственост № 4914/14.03.2022 г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.813, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЯЧЕВ БРЯГ, Площ 9 335 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10, Номер по предходен план: 700813, във връзка с изготвяне на проект за разделяне на имота с цел развитие дейността на сдружението-работа по опазване и обогатяване на биологичното разнообразие, видовото обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата на територията на Община Раковски.

            За тази цел е изготвен проект за делба на гореописания имот.

           Съгласно проекта за делба частта от общинския имот, към която е проявен интерес е с площ общо 1078 кв.м., означена в проекта, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.700.972.

       За останалата част от имота се образува ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.971, с проектна площ 8258 кв. м.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                           

                                                                                                 Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *