Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 35 : Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

РЕШЕНИЕ № 35 : Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

На основание: : чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски приема Правилик за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.
 • 1. Думите „изслушва и одобрява отчетите за командировки на кмета на Община Раковски и председателя на Общинския съвет на първото заседание след командировката“ на точка 25 на чл. 5, ал. 1 се заличават.

Заключителна разпоредба

 • 2. Този Правилник влиза в сила след публикуване на Решението на Общински съвет – Раковски, с което е приет.

            Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № 35, взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. и е подпечатан с официалния печат на общинския съвет.

 

 1. Изпълнението на настоящето решение се възлага на Председателя на Общински съвет – Раковски.

МОТИВИ:        

 1. Причини, които налагат приемането на Правилник за отменяне на разпоредби:

            Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“

            Настоящето изменение се налага с оглед постигане на баланс между написаното в подзаконовия нормативен акт и в прилагането му.

            Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 25 е изменена с Решение № 216/30.10.2012 г. на Общински съвет – Раковски и съгласно същата „Общинският съвет ………… изслушва и одобрява отчетите за командировки на кмета на Община Раковски и председателя на Общинския съвет на първото заседание след командировката“.

            Въведеното изискване за изслушване и одобряване отчетите за командировки на кмета на Община Раковски и председателя на Общинския съвет на първото заседание след командировката затруднява работата на Общинска администрация – Раковски по приемане на съответните отчети, обработването им и финансовото им отчитане по съответните параграфи.

            Текстът трябва да премахнат, като това няма да доведе до липсата на прозрачност и отчетност на осъществените командировки от страна на Кмета на Община Раковски и Председателя на Общински съвет – Раковски, тъй като разходите за представителни цели на тези лица се одобряват с общинския бюджет за съответната година, а тяхното разходване се отчита с предложението за приемане на отчета за изпълнението му.

При изработването на проекта за Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – подпомагане работата на Общинска администрация – Раковски по приемане на съответните отчети, обработването им и финансовото им отчитане по съответните параграфи.

Принцип на обоснованост –  Отмяната на текст от процесната разпоредба на чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника няма да доведе до липсата на прозрачност и отчетност на осъществените командировки от страна на Кмета на Община Раковски и Председателя на Общински съвет – Раковски, тъй като разходите за представителни цели на тези лица се одобряват с общинския бюджет за съответната година, а тяхното разходване се отчита с предложението за приемане на отчета за изпълнението му.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – Проектът е качен на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – Осъществено е съгласуване с отдел „Правен“ и отдел „Бюджет и финанси“ към Общинска администрация.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност –  Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да урежда вътрешния си ред на дейност, като не противоречи на по-високите по степен нормативни актове.

При изработване на проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация е спазен чл. 18а от ЗНА, както  и разпоредбите на глави II и III от същия.

 

 1. Цел на отменянето на разпоредби на правилника:

Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в актуално състояние, което позволява да се постигне баланс между разпоредбите му и действителното им прилагане.

 

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника:

За прилагане на Правилника не са необходими финансови средства.

 

 1. Очаквани резултати:

Улесняване работния процес на Общинска администрация – Раковски и свеждане до минимум случаите, в които прилагането на разпоредбите от Правилника би създало трудност.

 

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Правилникът за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 13.11.2023 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 14                                                 

Против: 7       

Възд.се: 0                         

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев –за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – против
 16. Милка Георгиева Балабанска – против
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Анелия Францова Гечева – против
 19. Кирил Милков Петров – против
 20. Андрей Димов Кръстев – против
 21. Милен Василев Минчев – против
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *