Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 34 : Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от квотата на Община Раковски”

РЕШЕНИЕ № 34 : Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от квотата на Община Раковски”

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с   предмет: ”Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от квотата на Община Раковски”.

На основание: основание чл. 21, ал. 1, т. 25 от ЗМСМА

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Oбщинската и Oбластната транспортна схема от квотата на Oбщина Раковски по следните автобусни линии от Oбластната транспортна схема: Пловдив – Раковски, Пловдив– Чалъкови /през Белозем и Болярино/, както и по автобусните линии от Oбщинската транспортна схема: Чалъкови Белозем – Болярино – Шишманци – Раковски – Момино село – Стряма – Раковски и вътрешноградска линия на гр. Раковски, съгласно приложените маршрутни разписания, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, при спазване на изискванията на ЗОП и ППЗОП, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, разпоредбите на дял втори, глава първа от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
 1. Възлага на кмета на Община Раковски да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки и да сключи договор с определения за изпълнител участник за срок от 1 /една/ година.

МОТИВИ: На основание Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), чл. 1, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, точка 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, по решение на общинския съвет, кметът на общината възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. 

Във връзка с действието на договор № 947/17.08.2023 г. за обществена поръчка, сключен за срок от една година – до 17.08.2024 г., с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортна схема от квотата на Община Раковски“ по следните автобусни линии от Областната транспортна схема: Пловдив – Раковски, Пловдив – Чалъкови, Пловдив –Чалъкови/през Белозем и Болярино/, както и по автобусните линии от Общинската транспортна схема: Чалъкови – Белозем – Болярино – Шишманци – Раковски – Момино село – Стряма – Раковски и вътрешноградска линия на гр. Раковски, съгласно Решение № 611, взето с Протокол № 36/29.07.2022 г. на Обс – Раковски, e необходимо съгласие от ОбС – Раковски за провеждане на нова обществена поръчка, изпълнението по която да започне след изтичане на настоящия договор, така че да не се получи интервал от време, в който едната обществена поръчка да е приключила, а избран изпълнител по новата все още да не е избран.

Последното налага предприемане на своевременни мерки, още повече че обществената поръчка се възлага по реда на Глава XXV – Публично състезание, а процедурите по този ред подлежат на обжалване както пред КЗК, така и пред ВАС.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети.

            * С решение № 351 на Общински съвет – Раковски, взето с протокол № 22/18.05.2021 г. е утвърдена Общинската транспортна схема, а именно:

1) Автобусна линия: Чалъкови – Белозем – Болярино – Шишманци – Раковски – Момино село – Стряма – Раковски – Маршрутно разписание № 1 с начален час на тръгване от с. Чалъкови – център – 06:30 ч., изпълняваща се целогодишно, само в делнични дни;

2) Вътрешноградска линия на гр. Раковски – Маршрутно разписание № 2, с начален час на тръгване от МЦ “Св. Елисавета” – 09:03 ч., изпълняваща се целогодишно, само в делнични дни.

      * В квотата на Община Раковски от Областната транспортна схема се включват маршрутни разписания, утвърдени със Заповед № РД-20-82/07.04.2022 г. на областен управител на област Пловдив, по направленията, както следва:

1)  Автобусна линия: Пловдив – Раковски – Маршрутни разписания № 120101 – № 120111 с час на тръгване от АГ „Север“ – гр. Пловдив: 07:50 ч.; 09:50 ч.; 10:40 ч.; 11:50ч.; 13:00 ч.; 13:50 ч.; 14:50 ч.; 16:50 ч.; 17:40 ч.; 18:50 ч.; 19:50 ч.;

2)  Автобусна линия: Пловдив – Чалъкови /през Белозем и Болярино/  – Маршрутни разписания № 120201 – № 120203 с час на тръгване от АГ „Север“ – гр. Пловдив: 14:45 ч.; 16:10 ч.; 17:50 ч.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0      

Възд.се: 0                         

 

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *