Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 33 : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД)

РЕШЕНИЕ № 33 : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД)

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:
 • 1. В чл. 15 цифрите “2,4” се изменят на “3”.
 • 2. В чл. 35, aл. 1, буква а) цифрите “0,6” се изменят на “0,7”
 • 3. В чл. 35, aл. 1, буква б) цифрите и думите “4 (четири)” се изменят на “5,2”
 • 4. В чл. 35, aл. 2 цифрата “2” се изменя на “2,6”
 • 5. В чл. 41, aл. 1, точка 1, букви а), б), в), г), д) и е) се изменят както следва:

            “а) до 55 kW включително – 0,61 лв. за 1 kW;

            б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,83 лв. за 1 kW;

            в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,72 лв. за 1 kW;

            г) над 110 kW до 150 kW включително – 2,15 лв. за 1 kW;

            д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,74 лв. за 1 kW;

            е) над 245 kW – 3,60 лв. за 1 kW.”

 • 6. В чл. 41, aл. 2, точки 1 и 2 се изменят както следва:

            “1. товарно ремарке – 13,00 лв.;

 1. къмпинг ремарке – 26,00 лв.”
 • 7. В чл. 41, aл. 3 думите „20,00 лв.“ се изменят на „26,00 лв.“
 • 8. Чл. 41, aл. 3, точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се изменят както следва:

            “1. до 125 куб. см включително – 28 лв.;

 1. над 125 до 250 куб. см включително – 43 лв.;
 2. над 250 до 350 куб. см включително – 57 лв.;
 3. над 350 до 490 куб. см включително – 86 лв.;
 4. над 490 до 750 куб. см включително – 121 лв.;
 5. над 750 куб. см – 172 лв.”
 • 9. В чл. 41, aл. 5, точки 1 и 2 се изменят както следва:

            “1. до 22 места, включително мястото на водача – 91,00 лв.;

 1. над 22 места, включително мястото на водача – 300,00 лв.”
 • 10. В чл. 41, aл. 6 цифрите “15,00“ се изменят на „20,00“.
 • 11. В чл. 41, aл. 7 цифрите в колона четвърта и колона пета от таблицата се изменят, както следва:

 

 • 11. В чл. 41, aл. 8 цифрите “150,00“ се изменят на „200,00“.
 • 12. В чл. 41, aл. 9 цифрите “200,00“ се изменят на „260,00“.
 • 13. В чл. 41, aл. 13 цифрите в колона четвърта и колона пета от таблицата се изменят, както следва:

14. В чл. 42, точка 6 цифрите “0,30“ се изменят на „0,40“.

Заключителна разпоредба

 • 15. Тази наредба влиза в сила считано oт 01.01.2024 г.

            Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 33, взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила.

            III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на Kмета на Община Раковски.

МОТИВИ: 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

 

            Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският съвет определя с наредба размера на данъците (данък върху недвижимите имоти; данък върху наследствата; данък върху даренията; данък при възмездно придобиване на имущество; данък върху превозните средства; патентен данък; туристически данък; данък върху таксиметров превоз на пътници; други местни данъци, определени със закон) при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

            Действащата Наредба на Общински съвет, по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД).

            Изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци се извършва до 31 декември за следващата календарна година.

            Условията, редът и границите за определяне размерът на данъците (данък върху недвижимите имоти; данък върху наследствата; данък върху даренията; данък при възмездно придобиване на имущество; данък върху превозните средства; патентен данък; туристически данък; данък върху таксиметров превоз на пътници; други местни данъци, определени със закон) са уредени с различни разпоредби в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

            разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

            разпоредбата на чл. 36 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху наследствата;

            разпоредбата на чл. 47 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данък върху даренията и данък при възмездно придобиване на имущество;

            с разпоредбите на Раздел IV. Данък върху превозните средства от Закона за местните данъци и такси са делегирни права на Общинския съвет да определя данъка върху превозните средства;

            разпоредбата на чл. 61к от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на патентния данък;

            разпоредбата на чл. 61с от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на туристическия данък;

            разпоредбата на чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

            По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), до края на текущата година се определя размер на местния данък за следващата календарна година.

Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОРМД.

            С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци.

            Налага се оптимизация на размера на данъците, като въпреки това същите ще се запазят относително ниски, спрямо ставката и размера на, утвърдени със ЗМДТ.

            Понастоящем, данъкът върху недвижимите имоти за Община Раковски е в размер на 2,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот (чл. 15 от Наредбата). Предвижданото увеличение е с 0,6 на хиляда. Така размерът на данъка, който понастоящем е 2,4 на хиляда (при максимални 4,5 промила), с увеличението от 0,6 промила се достига размер от 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

            В разпоредбите на чл. 35, ал. 1, буква а) и буква б) и ал 2 от Наредбата са определени размерите на данък върху даренията и данък при възмездно придобиване на имущество.

            Предвижданото увеличение е с 0,1 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца; 1,2 при дарение между останалите лица и с 0.6 на сто при данъка при възмездно придобиване на имущество.

            Съгласно чл. 41 от Наредбата: за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: ГДПС = ИмК x ЕК, където:

            ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

            ИмК е имуществен компонент, който се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

            където:

            СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет. Предвижданото увеличение е при следните граници:

            а) до 55 kW включително – от 0,47 лв. на 0,61 лв. за 1 kW;

            б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,64 лв. на 0,83 лв. за 1 kW;

            в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,32 лв. на 1,72 лв. за 1 kW;

            г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,65 лв. на 2,15 лв. за 1 kW;

            д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,11 лв. на 2,74 лв. за 1 kW;

            е) над 245 kW – от 2,10 лв.на 3,60 лв. за 1 kW.

            Завишава се данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

 1. товарно ремарке – от 10,00 лв. на 13,00 лв.;
 2. къмпинг ремарке – от 20,00 лв. на 26,00 лв.

            Предвижда се увеличение в данъка за мотопеди в размер от 20,00 лв. на 26,00 лева, а за мотоциклети – в размер, както следва:

 1. до 125 куб. см включително – от 22 на 28 лв.;
 2. над 125 до 250 куб. см включително – от 33 на 43 лв.;
 3. над 250 до 350 куб. см включително – от 44 на 57 лв.;
 4. над 350 до 490 куб. см включително – от 66 на 86 лв.;
 5. над 490 до 750 куб. см включително – от 93,50 на 121 лв.;
 6. над 750 куб. см – от 132 на 172 лв.

            В определения с чл. 41, ал. 5 данък за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане се предвижда изменение, както следва:

 1. до 22 места, включително мястото на водача – от 70 на 91 лв.;
 2. над 22 места, включително мястото на водача – от 250 на 300 лв.

            На следващо място се предвижда изменение в размера на данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

            Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, определен с ал. 8 на чл. 41 от Наредбата се изменя от 150,00 лв. на 200,00 лв.

            Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона определен с ал. 9 на чл. 41 от Наредбата се изменя от 200,00 лв. на 260,00 лв.

            Определеният с таблицата на чл. 41, ал. 13 от Наредбата на Общински съвет – Раковски данък за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, се изменя както следва:

            Определеният в точка 6 на чл. 42 от Наредбата на Общински съвет – Раковски данък за влекачи и тласкачи от 0,30 лв. за киловат се увеличава с 0,10 лв. за киловат.

            Измененията са насочени и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности, към намаляване на вътрешнорегионалните различия, стимулиране на икономиката и повишаване на БВП, овладяване на миграционните процеси, разкриване на нови работни места и предотвратяване на урбанизационните проблеми.

            При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

            Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно: Общинският съвет определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ.

Принципът на обоснованост – Принципът е спазен, като са изложени подробни мотиви за изменението.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът е качен на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.

            Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност –        С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината.

При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.               

 1. II. Цел на изменението и допълнението на наредбата

            Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината.

            Измененията са насочени и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности, към намаляване на вътрешнорегионалните различия, стимулиране на икономиката и повишаване на БВП, овладяване на миграционните процеси, разкриване на нови работни места и предотвратяване на урбанизационните проблеми.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата

            За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

 1. IV. Очаквани резултати

            Очаквани резултати след изменение на наредбата: получаване на баланс между приходите в общинския бюджет и разходите, които Общината следва да прави за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности, намаляване на вътрешнорегионалните различия, стимулиране на икономиката и повишаване на БВП, овладяване на миграционните процеси, разкриване на нови работни места и предотвратяване на урбанизационните проблеми.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

            Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 13.11.2023 г.

            Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 11                                                 

Против: 7     

Възд.се: 3                          

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев –за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се
 13. Иванка Страхилова Тенова – възд. се
 14. Николай Иванов Колев – възд. се
 15. Чавдар Ангелов Земярски – против
 16. Милка Георгиева Балабанска – против
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Анелия Францова Гечева – против
 19. Кирил Милков Петров – против
 20. Андрей Димов Кръстев – против
 21. Милен Василев Минчев – против
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *