Общински съвет

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 година

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 година
Р Е Ш Е Н И Е № 840

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за планирането на социалните услуги, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 5, т. 9, т. 11 от Закона за социалните услуги

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 година и планирани дейности за 2023 г.

МОТИВИ: Във връзка с планирането на делегираните от държавата дейности и социалните услуги финансирани със средства от общинския бюджет, е изготвен Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 г.

Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 г. е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Раковски и съобразен с всички изисквания, заложени в Наредба за планирането на социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на закона за социалните услуги.

Планът е отворен документ, който можа да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Законовата рамка е предвидена в чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги на общинско ниво след одобрение от Агенция за социално подпомагане. 

Годишните планове се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнени през следващата календарна година.

            Процедурата минава през две важни стъпки:

               Съгласуване със Съвета по въпросите за социалните услуги, създаден със  Решение № 427, взето с Протокол №27/28.10.2021 г. и Решение № 461, взето с Протокол № 29/16.12.2021 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и на основание чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалните услуги;

               Обществено обсъждане с граждани, на основание чл. 62, ал. 1 от Наредба за планиране на социалните услуги.

Съгласно гореизложеното, двете стъпки са изпълнени, видно от което може да се запознаете надлежно от приложената документация. 

Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.

Предложеният Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Раковски за 2023 г., дава информация за брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират в общината, брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат разкрити на територията на общината; източници на финансиране, както и други дейности за развитие на социалните услуги за съответната година.  Целите, които се поставят:

Разширяване на мрежата от социални услуги в Общината за подкрепа на уязвимите семейства и децата, лица с трайни увреждания и техните семейства, лица в нетрудоспособна възраст и невъзможност за самообслужване, имаща за цел да повиши качеството им на живот и възможностите за социалното им включване, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на нова услуга: Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2023 г. не изисква допълнителни средства освен утвърдените в бюджета.

            Очаквани резултати:

               Разширяване на програмите, които предлагат почасови грижи в домашна среда; Личен асистент за хората с увреждания с определена чужда помощ;

               Подобряване качеството на живот на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ чрез ежедневни почасови грижи от социален асистент;

               Информиране и консултиране за наличните форми за социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги;

               Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отошение на образованието, насилието и отпадане на училище.

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

          Годишният план за развитие на социалните услуги в община Раковски за 2023 г. е съобразен с актовете на правото на Европейския съюз. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за Петър Милков Антонов – за
 11. Стефан Самуилов Марушкин – за
 12. Петко Димитров Колев – за
 13. Стефан Йозов Пенсов – за
 14. Анелия Францова Гечева – за
 15. Георги Николов Тотов – за
 16. Костадин Дечев Иванов – за
 17. Йовко Георгиев Николов – за
 18. Росица Иванова Пеева – за
 19. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 20. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *