Общински съвет

Отмяна на точка 3 на Решение № 643, взето с Протокол № 38/29.09.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и Актуализация на Бюджета на Община Раковски за 2022 г.

Отмяна на точка 3 на Решение № 643, взето с Протокол № 38/29.09.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и Актуализация на Бюджета на Община Раковски за 2022 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 675

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Отмяна на точка 3 на Решение № 643, взето с Протокол № 38/29.09.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и Актуализация на Бюджета на Община Раковски за 2022 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет на 30 юни 2022 г. във връзка с Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски отменя точка 3 на Решение № 643, взето с Протокол № 38/29.09.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие остатъкът от неизразходваните средства в размер на 353 846,00 лв. по Бюджет 2022 г. на Община Раковски от одобрените допълнителни трансфери с Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет да се разходват за издръжка, а именно: 300 000,00 лв. за разплащане на горива и материали за Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ и 53 846,00 лв. за разплащане на ел. енергия, горива и материали за Общинска администрация – Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски актуализира Бюджет 2022 г. за целите по точка 2 от настоящето Решение, както следва:

За ПРБ – Община:

 

По Прихода:

 

 

По §§61-09

Вътрешни трансфери в системата на Общината

(-) 300 000 лв.

 

 

 

По Разхода:

 

 

В дейност 2469

Други и дейности по здравеопазването §§55-01

(-) 353 846 лв.

В Дейност 2122

Общинска администрация §§10-16 Ел. енергия, горива

(+) 20 000 лв.

В дейност 2122

Общинска администрация §§10-15 Материали

(+) 33 846 лв.

За ВРБ – Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

 

По Прихода:

 

 

По §§61-09

Вътрешни трансфери в системата на Общината

(+) 300 000 лв.

   

По Разхода:

  

В Дейност 2606

ИРПУМ §§10-16 Ел. енергия, горива

(+) 50 000 лв.

В Дейност 2606

ИРПУМ §§10-15 Материали

(+) 250 000 лв.

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето Решение.
 1. На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: С Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет са одобрени допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Съгласно чл. 2 от Постановлението „Кметовете на общини предоставят средствата на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и с които съответната община има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се допуска свръхсубсидиране.“

Съгласно Писмо № ФО-77/20.10.2021 година на Министерство на финансите, на Община Раковски е предоставен допълнителен трансфер за действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 година в размер на 510 313,00 лв. Тези средства са преходен остатък за Бюджет 2022 и са разпределени, както следва:

76 547,00 лева за изплащане на разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт (дейност 2849 „Други дейности по транспорта“, §§43-01 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност). Тези средства са изразходени и отчетени към 31.03.2022 година.

3 168,00 лева за закупуване на 1 бр. камера с термален дисплей за сградата на общинска администрация (дейност 2122 Общинска администрация, §§52-03 Придобиване на машини и съоръжения). Тези средства са изразходени и отчетени към 31.01.2022 година.

18 144,00 лева за закупуване на камери с термален дисплей за 7 детски градини (дейност 2389 Други дейности по образованието, §§52-03 Придобиване на машини и съоръжения). Тези средства са изразходени и отчетени към 31.01.2022 година.

58 608,00 лева система за изследване качеството на въздуха на 7 детски градини ( дейност 2311 Детски градини, §§52-03 Придобиване на машини и съоръжения). Тези средства са изразходени и отчетени при ВРБ.

353 846,00 лева за процедиране и изпълнение на строително-монтажните работи по технически проект „Ново ниско свободно, основно застрояване – НОВО ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РЕНТГЕН И АПТЕКА“ на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, гр. Раковски (дейност 2469 Други дейности по здравеопазването, §§55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия). Проектът е включен в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Раковски за 2022 година с Решение № 643, взето с Протокол №38/29.09.2022 година на Общински съвет – Раковски. Поради дългите срокове и невъзможността от получаване на необходимите разрешения за стартиране изпълнението на процедурата, средствата не са употребявани и съответно изразходени.

С § 13. от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет на 30 юни 2022 г. е изменен Член 89 от Закона за държавния бюджет за 2022 г., който гласи следното: „Чл. 89. Одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2022 г. след решение на общинския съвет, за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.“ 

Това изменение цели да позволи на Общините, които не са успели да разходят средствата от одобрените допълнителни трансфери за предоставените им цели, след приемане на решение на общинския съвет, да ги ползват за издръжка. 

Системното повишаване цената на електроенергия, както и поскъпването цените на материалите и суровините във всички обществени сфери, води до затруднения в управление на разходите необходими за Община Раковски включително и за Общинското предприятие „ Благоустрояване и превенция“. 

Предвидените 353 846,00 лева за процедиране и изпълнение на строителномонтажните работи на НОВО ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ на „МБАЛ Раковски“ ЕООД, гр. Раковски не могат да бъдат усвоени с тази цел. Създаването на такъв вид отделение изисква сложна и по-дълга процедура, която обхваща съгласувателни процедури с Министъра на здравеоопазването, предложение за изменение на Националната здравна карта, която се утвърждава от Министерски съвет. От своя страна Националната здравна карта е задължителна за разпределението на лечебните заведения за финансирането на заплащаните от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности. Всички тези дейности и срокове, правят невъзможно осъществяването на Проекта в кратките срокове от взимането на Решение № 643 от 29.09.2022 г. на Общински съвет – Раковски. Следва да бъде извършена отмяна във взетото Решение, съответно прието ново Решение, съгласно което да се определи начинът на разходване на тези одобрени средства. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет, което се налага от изрично определения със Закона за държавния бюджет и Закона за неговото изменение срок за разходване на средствата през 2022 г., както и от срока за възстановяване на неизползвания остатък – до 20 декември. С прилагането на цитираното предварително изпълнение ще се защитят интересите на местната общност от евентуалната невъзможност за използването на средствата и задължението за връщането им. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 0       

Възд.се: 9                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *