Раковски

Определяне състава на Одитен комитет към Община Раковски за 3 (три) години след проведена процедура за подборпо реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

Определяне състава на Одитен комитет към Община Раковски за 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Р Е Ш Е Н И Е № 886

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски  

Относно: Определяне състава на Одитен комитет към Община Раковски за 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 І. Общински Съвет – Раковски определя и съгласува състава на Одитен комитет към Община Раковски с мандат от 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор: 3 (трима) члена, от които един служител в администрацията и двама външни членовe, а именно: 

Вътрешен член: Татяна Серафимова Бакова – на длъжност зам. кмет на Община Раковски        Външни членове: П. М. А., с адрес: град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Д.“ № *  Р. Б. И., с адрес: град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Д.“ № *, ап. **

 1. Общински Съвет – Раковски определя правомощията и задълженията на Одитния комитет към Община Раковски, съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
 2. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит; запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация; 
 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 5. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове;
 9. взема решения с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване;
 10. изготвя годишен доклад за дейността си;
 11. изготвя протоколи за проведените заседания;
 12. изпраща становищата си на Кмета на Община Раковски;
 13. изпраща информация до Министъра на финансите в посочените в нормативните актове случаи;
 14. членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата; ръководи се от председателя, който организира и свиква заседанията на комитета.
 15. членовете на одитния комитет нямат право да разгласяват сведения и факти, станали им известни при и/или по повод на осъществяваната от тях дейност, освен в предвидените от закона случаи;
 16. осъществява дейността си съгласно Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

 III. Общински Съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето Решение на свика първото заседание на Одитния комитет към Община Раковски. 

МОТИВИ: На основание Решение № 696, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски е открита и проведена Процедура за подбор за определяне на 2 (двама) външни членове в Одитен комитет към Община Раковски, при следните параметри и изисквания към кандидатите: 3 (трима) члена, от които един служител в администрацията и двама външни членове с мандат от 3 години по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

          Оповестяването на процедурата за определяне на 2 (двама) външни членове в Одитния комитет към Община Раковски е извършено с публикуване на обявление на интернет страницата на Община Раковски и чрез поставянето му на общодостъпно място в сградата на Общината. 

          След получаване на необходимия брой писмени потвърждения за попълване на състава на одитния комитет от външни членове съгласно Заповед № ДЗ-19/08.02.2023 г. на Кмета на Община Раковски, Комисията, назначена със Заповед № ДЗ-20/08.02.2023 г. на Кмета на Община Раковски и провела процедурата за подбор е съставила и предоставила Протокол. 

        В 7-дневен срок от приключване на процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет, със Заповед № ДЗ-197А/18.09.2023 г. Кметът на Общината е определил вътрешния член. 

          Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, въз основа на внесеното от Кмета на Общината проект на решение, общинският съвет определя състава на одитния комитет. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 17                                                    

Против: 2       

Възд.се: 1                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – против
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *