Общински съвет

Изменение в част Мотиви на Решение № 659, взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски

Изменение в част Мотиви на Решение № 659, взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 811

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Изменение в част Мотиви на Решение № 659, взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски изменя Решение № 659, взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, изменено с Решение № 709, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. на Общински съвет – Раковски, в част Мотиви, касаещи Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“, като вместо ул. „Тракия“, се предвиди „частична реконструкция на бул. „Георги С. Раковски““.

В останалата си част Решение № 659, взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, изменено с Решение № 709, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. на Общински съвет – Раковски, остава непроменено.

МОТИВИ: Съгласно Решение № 659, взето с Протокол № 39 от 19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, изменено с Решение № 709, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. на Общински съвет – Раковски, Община Раковски е поела дългосрочен общински дълг при обявените параметри с цел на дълга: финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност: Обект: „Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски.“ и Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“.

В Мотивите на Решение № 659, взето с Протокол № 39 от 19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, с цел пълнота и прозрачност, са изброени улиците на една от целите на дълга – Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“, а именно: ул. Елба, ул. Стоян Заимов, ул. Орел, ул. Елин Пелин, ул. София”, ул. Позитано”, ул. Бургас”, ул. Янко Забунов”, ул. Средна Гора, ул. Отец Паисий”, ул. Лом, ул. Цар Крум, ул. Георги Мичев, ул. Антим I, ул. Тракия, ул. Тодор Каблешков, ул. Лермонтов, ул. С. Гайдаджийски, ул. Чудомир, ул. „Добрич“, ул. „Тутракан“, ул. Владая”.

Процесът на работа, благоустройствените условия, цели и нужди на населението към настоящия момент, налагат да се извърши корекция в така изброените улици, като вместо ул. „Тракия“, се предвиди „частична реконструкция на бул. „Георги С. Раковски““.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 0       

Възд.се: 9                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *