Общински съвет

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства за получаване на средства по Оперативна програма – Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетни оси – Нисковъглеродна икономика. Проектно предложение: Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно Читалище „Петко Мандажиев 1928“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства за получаване на средства по Оперативна програма - Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетни оси - Нисковъглеродна икономика. Проектно предложение: Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно Читалище „Петко Мандажиев 1928“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 763

Взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства за получаване на средства по Оперативна програма – Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетни оси – Нисковъглеродна икономика, Процедура: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, Код на процедурата – BG-RRP-4.020 към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с Проектно предложение: Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно Читалище „Петко Мандажиев 1928“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да кандидатства по Оперативна програма – Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетни оси – Нисковъглеродна икономика, Процедура: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, Код на процедурата – BG-RRP-4.020 към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с Проектно предложение: Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно Читалище „Петко Мандажиев 1928“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив.
 2. Общински съвет – Раковски дава правомощия на Кмета на община Раковски да подготви и представи необходимите документи за кандидатстване в електронната система ИСУН (ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020) за целите по точка I (едно римско) от настоящето Решение.

МОТИВИ: Политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) е много съществен елемент от националната и европейската енергийна политика в областта на климатичните промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Нормативната уредба на България в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското законодателство, като основният документ, осигуряващ изпълнението на политиката в тази област е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В изпълнение на изискванията на ЗЕЕ и съгласно разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите са разработени и са в процес на изпълнение следните стратегически документи:

 • Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.
 • Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г.

Допустими кандидати за предоставяне на средства по открита Процедура: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, Код на процедурата – BG-RRP-4.020 са:

 1. Всички общини на територията на Република България;
 2. Oбластни администрации;
 3. Mинистерства или друг публичен орган, собственик, вкл. титуляр на правата за управление на съответната публична сграда (централни и териториални администрации).

За целите на процедура допустими са следните сгради: държавна и общинска собственост за обществено обслужване в областта на културата и изкуството като музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. 

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/и за обществено обслужване в областта на културата и изкуството е 50 000 лева с ДДС.

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/и за обществено обслужване в областта на културата и изкуството не може да надхвърля 1 200 000 лева с ДДС.

            Допустими разходи:

            ПРЕКИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ са:

 • разходи, свързани с технически и работни проекти, съгласно ЗУТ;   разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;   разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, разходи за доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт;   разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;   разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за авторски надзор;
 • разходи за строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;   разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142 и чл. 169 от ЗУТ;   разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

            НЕПРЕКИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ са:

 • разходи за организация и управление и за информация и публичност – в размер до 2% от общите преки допустими разходи без ДДС, включени в ПИИ.
 • 100% безвъзмездна финансова помощ за всички гореизброени разходи.

* * *

Г-н Рангел Матански: Седма точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-164 от

24.03.2023г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 27.04.2023 г. от 14:00 ч. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив. Г-н Марушкин, моля отново за становище.

Г-н Стефан Марушкин: Благодаря, г-н Председател! Комисията предлага да се приеме предложението на Кмета на общината – Павел Гуджеров, относно определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 27 април 2023г. от 14:00ч.  редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, а именно представител да бъде Заместник-кмета на общината Венцислав Чавдаров. 

Г-н Рангел Матански: Благодаря, г-н Марушкин! Колеги, коментари, становища? Няма. В режим на гласуване сме тогава.

 

1.     Рангел Георгиев Матански – за

2.     Йосиф Серафимов Ячев – за

3.     Любов Степановна Кориновска – за

4.     Генчо Тодоров Тодоров – за

5.     Пламен Йовков Марин – за

6.     Елена Иванова Узунова – за

7.     Младен Минчев Мандраджийски – за

8.     Деяна Анреева Загорчева – за

9.     Светослав Стефанов Балабански – за

10.  Юлиян Иванов Ночев – за

11.  Петър Милков Антонов – за

12.  Стефан Самуилов Марушкин – за

13.  Петко Димитров Колев – за

14.  Стефан Йозов Пенсов – за

15.  Анелия Францова Гечева – за

16.  Георги Николов Тотов – за

17.  Костадин Дечев Иванов – за

18.  Йовко Георгиев Николов – за

19.  Росица Иванова Пеева – за

20.  Йосиф Божидаров Стрехин – за

21.  Ангел Николов Кордов – за

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *