Общински съвет

Актуализиране на точка 4 на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. …

Актуализиране на точка 4 на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. ...
Р Е Ш Е Н И Е № 826

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на точка 4 на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски във връзка с отдаване под наем на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.10.34, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 5243 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване Мочурище; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.81.41, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 89792 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Водоем и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.467, находящ се в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 26754 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Водоем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване и определяне на условията за отдаването им.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски и във връзка с раздел II, т. 13 от Приложение 2 „Базисни /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост“ към същата.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски актуализира точка 4 „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за управление и под наем“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, като включва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.10.34, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Белозем, площ: 5243 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Мочурище, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000034, Съседи: 9.33, 03620.75.77, 03620.10.35, 03620.81.41.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 1367/18.12.2006 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.81.41, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Белозем, Площ: 89792 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Водоем, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000041, Съседи: 9.7, 03620.9.33, 03620.10.34, 03620.10.35, 03620.10.2, 03620.10.38, 03620.81.45, 03620.81.42, 03620.81.5, 03620.81.3, 03620.7.160, 03620.81.4.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 63/11.01.1999 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.467, находящ се в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Болярино, местност ИНДЕКА, Площ: 26754 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване Водоем, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000128, Съседи: 10.473, 05270.10.468, 05270.10.459, 05270.10.465, 05270.10.457, 05270.10.469.

Имотът е собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 159/05.11.1999 г.

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат отдадени под наем имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при следните условия:  срок на наема: 10 (десет) години. 

начална тръжна наемна цена за годишен наем: в размер на 20,00 лева (двадесет лева) за декар без ДДС.  

 • Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 94А-14-2/11.05.2023 г. от А. Й. Р., с адрес: област Пловдив, община Раковски, град Раковски, ул. „Р. Д.“ № ** относно наемане на имоти – общинска собственост: ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ с идентификатор 03620.10.34, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 5243 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване Мочурище; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.81.41, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 89792 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Водоем и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.467, находящ се в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ: 26754 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Водоем, с цел създаване на условия за опазване и развитие на местната флора и фауна.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *