Общински съвет

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба на имоти

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба на имоти
Р Е Ш Е Н И Е № 682

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с продажба на имоти – частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъдат включени в Раздел IІІ – Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2022 г. на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. следните имоти – частна общинска собственост:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2211, за който е образуван УПИ ХХII в квартал 152 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 359 кв. м., УПИ ХXII има площ 359 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.2218 – Нива на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2219 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2210 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9669 – Улица на Община Раковски, 502.2212 – Двор на Община Раковски; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3114/05.03.2010 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2219, за който е образуван УПИ ХХIV в квартал 152 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 311 кв. м., УПИ ХXIV има площ 311 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.9670 – Улична мрежа на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2220 – Двор на И. Б. М., Поземлен имот № 502.2210 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2211 – Двор на Община Раковски, 502.2218 – Нива на Община Раковски; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3116/05.03.2010 г.

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имотите по т. I от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имотите, съгласно изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:

Номер по ред

Данни за имота

Предназначени е

Площ

(кв.

м.)

Акт за общинска собственост

Начална тръжна цена

(лева)

1.

ПИ 502.2211, за който е образуван УПИ ХХII, кв. 152, гр. Раковски, общ. Раковски

Жил.

застрояване

359

3114/05.03.2010

3 345,00

2.

ПИ 502.2219, за който е образуван УПИ ХXIV, кв. 152, гр. Раковски, общ. Раковски

Жил.

застрояване

311

3116/05.03.2010

2 900,00

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключването на договори за покупко-продажба.

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили следните Заявления: 

Заявление, Вх. № 94С-314-1/13.09.2022 г. от С. Г. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Е.“ № **г, относно искане за закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2211, за който е образуван УПИ ХХII в квартал 152 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол

№ 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 359 кв. м., УПИ ХXII има площ 359 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.2218 – Нива на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2219 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2210 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9669 – Улица на Община Раковски, 502.2212 – Двор на Община Раковски;

Заявление, Вх. № 94Г-478-1/13.09.2022 г. от Г. А. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Е.“ № **г, относно искане за закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2219, за който е образуван УПИ ХХIV в квартал 152 по ПУП на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол

№ 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, с площ на имота 311 кв. м., УПИ ХXIV има площ 311 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.9670 – Улична мрежа на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2220 – Двор на И. Б. М., Поземлен имот № 502.2210 – Двор на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2211 – Двор на Община Раковски, 502.2218 – Нива на Община Раковски.

Имотите са общинска собственост по силата на Актове за частна общинска собственост и заявителите желаят да ги закупят с цел изграждане на жилищни сгради за лични нужди. 

Чрез продажбата на имотите ще се реализират парични средства в приход на Община Раковски.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21  

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *