Общински съвет

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, …, Обект: Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), със застроена площ 6,09 кв. м. и определяне сервитутна зона с площ 63,99 кв. м.

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет - Раковски, …, Обект: Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), със застроена площ 6,09 кв. м. и определяне сервитутна зона с площ 63,99 кв. м.
Р Е Ш Е Н И Е № 688

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г., във връзка с учредяване на възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор нс АГКК, относно изграждане на нов Обект: Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), със застроена площ 6,09 кв. м. и определяне сервитутна зона с площ 63,99 кв. м.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 4, т. 4, от ЗОС и чл. 44, ал. 4, т. 3 и чл. 47 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община

Раковски /НРПУРОИ/, чл. 62, ал. 2, чл. 64, ал. 1 и ал. 8 и чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, във връзка с Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Раздел V – „Описание на имотите, които Общината предлага за разпореждане през 2022 г. чрез учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване върху имоти- общинска собственост“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 483 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 30/27.01.2022 г. следният имот: 6,09 кв. м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Белозем, местност: Алъд Дъмга, с площ 26492 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация, Номер по предходен план: 067003, Съседи: 03620.70.181, 03620.67.179, 03620.52.23, 03620.52.44, 03620.52.45, 03620.52.231, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 4786/11.07.2019 г.
 1. Общински съвет – Раковски учредява възмездно право на строеж в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, ЕИК 11555****, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Х. Г. Д” № **, представлявано от З. О. Б., Й. Г. и С. З. В.(членове на Съвета на директорите) върху 6,09 кв. м., представляващи част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Белозем, местност: Алъд Дъмга, с площ 26492 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация, Номер по предходен план: 067003, Съседи: 03620.70.181, 03620.67.179, 03620.52.23, 03620.52.44, 03620.52.45, 03620.52.231, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 4786/11.07.2019 г. за изграждане на нов Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), съгласно Трасировъчен план, неразделна част от настоящето Решение, за сумата от 00 /сто и шестдесет/ лева, съгласно експертна оценка от лицензиран оценител И. Г. от 07.11.2022 г.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се обособи сервитутна зона за новия Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) с площ от 63,99 кв.м., обозначена в приложения Трасировъчен план, като за целта определя 40,29 кв.м. сервитутна зона, която попада в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Белозем, местност: Алъд Дъмга, с площ 26492 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация, Номер по предходен план: 067003, Съседи: 03620.70.181, 03620.67.179, 03620.52.23, 03620.52.44, 03620.52.45, 03620.52.231, за който в полза на титуляря на сервитута се учредява право на строеж, съгласно точка 2 от настоящето Решение и учредява 23,7 кв.м. сервитутна зона, която попада в имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52.231, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1389 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път. Номер по предходен план: 000231, Съседи: 03620.52.23, 03620.52.29, 03620.52.40, 03620.52.41, 03620.52.42, 03620.67.3, 03620.70.1, 03620.70.181. 
 1. Дружеството „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, като титуляр на сервитутните права е длъжно да спазва условията и реда за упражняване на сервитутните права за обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, определени с Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и с другите законови и подзаконови нормативни актове, както и да осигури за своя сметка обозначаването, заснемането и отразяването на границите на сервитутните зони в съответните специализирани карти и регистри, както и в кадастралните карти и регистри, включително и при промяна на границите на сервитутната зона или при прекратяване на сервитута в урбанизираните територии и извън тях.
 1. Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на настоящето Решение за реализиране правото на строеж – пет години от подписване на договора за учредяване право на строеж.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изготвянето на заповед и сключване на договор.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-529-70/07.11.2022 г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД , ЕИК 11555****, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Х. Г. Д” № **, представлявано от З. О. Б., Й. Г. и С. З. В. (членове на Съвета на директорите), относно искане за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Белозем, местност: Алъд Дъмга, с площ 26492 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация, Номер по предходен план: 067003, Съседи: 03620.70.181, 03620.67.179, 03620.52.23, 03620.52.44, 03620.52.45, 03620.52.231, Актуван с Акт за публична общинска собственост № 4786/11.07.2019 г., за изграждане на Електроенергийно Съоръжение: Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) със застроена площ 6,09 кв. м. и определяне на сервитутна зона с площ 63,99 кв. м., от които 40,29 кв.м. в имот с идентификатор 03620.67.3 и 23,7 кв.м. в имот с идентификатор 03620.52.231 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. 

Изграждането на Бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) е необходимо за присъединяване на Обект „Пречиствателна станция“ в имот с идентификатор 03620.67.3, находящ се в с. Белозем, община Раковски, към мрежата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Трансформаторния пост представлява самостоятелна постройка с възможност за външно обслужване. Трансформаторния пост е напълно завършен във фабрични условия продукти, включващи трансформатор, разпределителна уредба средно напрежение до 20кV, уредба ниско напрежение до 0,4кV и всички необходими допълнителни устройства в съответствие с нормативните документи и изисквания на конкретния проект.

Новото БКТП ще се монтира на показаното в ситуационния и трасировъчен план място и ще бъде бетонов. В общия му обем са предвидени отделни сектори за КРУ 20kV, трафокабина и ТНН. Всеки отделен сектор (ТНН, трансформаторна кабина и КРУ 20kV) ще бъдат с отделни заключваеми врати. 

Уредбата 20kV ще бъде оборудвана с 1 брой комбинирано комплектно разпределително устройство (КРУ-20kV) на Siemens тип 8DJH. 

Комбинирания шкаф на КРУ-20kV, предвиден за монтаж съгласно настоящия проект има следните възможности:

       1 брой кабелен вход – за захранване на трафопоста на страна 20kV;

       1 брой кабелен изход – за бъдещо развитие;

      1 брой трафоизвод със защита за захранване и охрана на трансформаторите на страна 20kV.

Връзката между КРУ-20kV и трансформатора ще се изпълни с 3 броя кабели 20kV NA2XS(F)2Y 1×95 RM/16 (един за всяка фаза).

Връзките между клеми НН на трансформатора и входния прекъсвач на табло НН ще се изпълнят с медни кабели NYY 1×240мм2 – 2бр за всяка от трите фази и NYY 1х240мм2 – 2 броя  за нулевия проводник. Връзката между трансформатора  и табло НН е оразмерена за крайната мощност до 250kVA.Това важи и за останалата апаратура в табло НН.

Съгласно Закона за енергетиката, когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс. 

При разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.

Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. 

В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на титуляря на сервитута се учредява право на строеж, сервитутът върху имота се посочва в акта за учредяване право на строеж. Когато сервитутната зона не попада в имота, в който ще се изгражда площадков енергиен обект, за този обект се учредяват сервитути.

Сервитутната зона, която се обособява около новопредвиденото БКТП-то е както следва: към стени с врати за трафокилии – 4,5m, към стени с врати за СН и НН – 2,5m, към стени без врати – 1,5m. Прилежаща сервитутна зона с площ 63,99 кв.м., от които 40,29 кв.м. в имот 03620.67.3, в който ще бъде изграден енергийният обект и 23,7 кв.м. в имот 03620.52.231 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

           В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва:

 1. строителни и монтажни дейности за изграждане на нови енергийни обекти и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия;
 2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на енергийните обекти;
 3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на енергийните обекти и техни съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по чл. 83 от Закона за енергетикат.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                        

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *