Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г.

РЕШЕНИЕ № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г.

Взето с Протокол № 4/31.01.2024 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопрацесулния кодекс (АПК)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски определя основно трудово възнаграждение на Кметовете на кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г., както следва:

 1. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.
 2. От начислените възнаграждения по т. 1.1 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.  

Необходимо е допускане на предварително изпълнение на основание разпоредбата на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и изпълнение на политиките в ефективното управление. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 1       

Възд.се: 1                          

 

 

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – възд. се
 16. Милка Георгиева Балабанска – против
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *