Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 45: за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

РЕШЕНИЕ № 45: за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

Взето с Протокол № 4/31.01.2024 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2024 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1 във връзка със чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 94, чл. 95 и чл. 96 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14 април 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВРИФ Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема Бюджета на Община Раковски за 2024 година, както следва:

 

/лв./

I. ПО ПРИХОДА – справка Приложение № 1

46 075 066

I.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ В Т.Ч:

32 727 043

           – Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

  26 810 377

           – Собствени приходи на ВРБ

         81 005

           – Временно съхранявани средства 

     -198 677

           -Чужди средства

-33 710

           – Преходен остатък от 2023 г.

6 068 048

I.2.    ПРИХОДИ    ЗА    ОБЩИНСКИ    ДЕЙНОСТИ    И    ДОФИНАНСИРАНЕ    НА

ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В Т.Ч.:

13 348 023

 

           – Данъчни приходи

4 046 700

           – Неданъчни приходи

4 447 704

           – Обща изравнителна субсидия, в т.ч.: 

2 168 200

За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

87 600

           – Целева субсидия за капиталови разходи

       989 600

            –     Средства за други целеви разходи за местни дейности

232 400

            -Временен безлихвен заем 

         32 884

           – Погашения по дългосрочни заеми

-636 200

            -Преходен остатък от 2023 г.                                                                 

2 066 735

II. ПО РАЗХОДА

46 075 066

II.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – справка приложение № 2

32 727 043

II.3. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – справка приложение № 3

12 834 678

II.2 ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД – справка приложение № 4

513 345

ІІІ. БЮДЖЕТНО САЛДО

0

 

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2024 г. на Община Раковски по обекти, дейности, параграфи и източници на финансиране съгласно справка Приложение № 5 в общ размер на 3 838 037 лв.
  • Общински съвет – Раковски Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 989 600 лв. съгласно справка Приложение № 7.
  • Общински съвет – Раковски Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§§40-00), съгласно справка Приложение № 8.

 

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2023 г. по бюджет 2024 г. както следва:
 • Остатъкът в Делегираните от държавата дейности в размер на 6 068 048 лв.

съгласно справка Приложение № 9;

 • Остатъкът в Местните дейности в размер на 2 066 735 лв., както следва:
 1. В Дейност 2389 „ДДО“ – 79 526 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г;
 2. В Дейност 2832 „СДПРИП“ – 1 281 971 лв., от тях 94 687 лв. остатък от средства за снегопочистване;1 187 284 лв. остатък от получен трансфер от МРРБ за рехабилитация на път;
 3. В Дейност 2603 „ВиК“ 14 381 лв.

– 3 500 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г.; –         10 881 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2023 г.

 1. В Дейност 2898 „ДДИ“ – 25 239 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г.
 1. Общински съвет – Раковски определя за второстепенни разпоредители с бюджет през 2024 година:
 • ПГ „П. Парчевич” – гр. Раковски – код 02;
 • ОУ „Хр. Ботев” – гр. Раковски – код 03;
 • ОУ „Хр. Смирненски” – гр. Раковски – код 04;
 • ОУ „Гео Милев” – с. Белозем – код 05;
 • ОУ „Отец Паисий” – с. Стряма – код 06;
 • ОУ „д-р Петър Берон” – с. Чалъкови – код 07;
 • ДГ „Дъга“ – с. Чалъкови – код 08;
 • ДГ „Щастливо детство” – гр. Раковски – код 09;
 • ДГ „Детелина” – гр. Раковски – код 10;
 • ДГ „Иглика” – гр. Раковски – код 11;
 • ДГ „Първи юни” – гр. Раковски – код 12;
 • ДГ „Радост” – с. Стряма – код 13;
 • ДГ „Синчец” – с. Белозем – код 14;
 • ПГСС – с. Белозем – код 15;
 • ОП „Благоустройство и превенция” – код 16;
 • ДГ „Феникс“ – код 17; – ЦПЛР – Раковски – код 18  и приема разпределението на бюджетите им по дейности и параграфи, като част от сборния бюджет на Общината, съгласно Приложение № 10 и Приложение №

10а.

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава трудовите разходи за 2024 г. на персонала, зает в делегираните от държавата дейности, съгласно справка Приложение № 11.
 1. Общински съвет – Раковски утвърждава трудовите разходи за 2024 г. на заетите в местните дейности, съгласно справка Приложение № 12.
 2. Общински съвет – Раковски приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
 • Общински съвет – Раковски утвърждава годишен размер на средствата за подпомагане на социално слаби граждани 45 000 лв., 15 000 лв. финансова подкрепа за дейността на Центъра за домашни грижи на Каритас Витания в гр. Раковски, Сдружение с обществено полезна дейност “Сърце Исусово” – гр. Раковски, Сдружение за Достоен живот, ТО на слепите.
 • Общински съвет – Раковски утвърждава разходи за представителни цели, както следва:
  • Кмет на Община – 15 560 лв.;
  • Председател на Общински съвет – 8 900 лв.;
  • Кмет на Кметство Белозем – 470 лв.; – Кмет на Кметство Стряма –  470 лв.;
  • Кмет на Кметство Чалъкови – 350 лв.
  • Кмет на Кметство Шишманци – 350 лв. – Кмет на Кметство Момино – 350 лв.
  • Кметски наместник Болярино – 350 лв.

 

 • На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, определя допълнителна субсидия за читалищата за сметка на собствените приходи на Общината в размер на 60 000 лв. Съгласно чл. 23, ал. 1 предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление.
 • На основание чл. 59, ал. 3 във връзка с чл. 64 от Закона за физическото възпитание и спорта, утвърждава субсидия за спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в размер на 178 800 лв., разпределени, както следва:

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски, Ви предлагам за приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2024 година ведно с необходимата документация:

Субсидиите могат да се използват за заплащане на такси по картотекиране, съдийски такси, закупуване на екипировка, транспортни разходи, разходи за охрана, наеми, за медикаменти, храна и други.

Средствата да бъдат предоставени само на тези спортни клубове, които са представили отчета за изразходената субсидия през 2023 година в определения с решението на Общински съвет срок.

Общински съвет задължава председателите на спортните клубове до 31.01.2025 година да представят отчет за предоставените им и изразходени през 2024 г. средства.

 

7. В изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила за деца и младежи с изявени дарби определя стипендии в общ размер на 27 990 лв.

 

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на заплащане на транспортните разходи в размер до 85% от стойността на документите, удостоверяващи извършването им, съгласно справка Приложение № 13. Възлага на Кмета на Общината периодично да актуализира списъка на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи.
 1. Общински съвет – Раковски одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейски съюз, съгласно справка Приложение № 14
 1. Общински съвет – Раковски одобрява актуализирана бюджетна прогноза на местните дейности за периода 2025 г., 2026 г. и 2027 г., съгласно справка Приложение № 15
 1. Общински съвет – Раковски определя максимален размер на дълга, както следва:
  • Максимален размер на общинския дълг към края на 2024 г. – 9 250 000 лв.
 1. Общински съвет – Раковски определя максимален размер на новите задължения за разходи (16 609 792 лв.), които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 1. Общински съвет – Раковски определя максимален размер на ангажиментите за разходи (18 000 000 лв.), които могат да бъдат поети през 2024 година като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 1. Общински съвет – Раковски утвърждава размера на просрочените вземания към 31.12.2023 г. на Община Раковски, съгласно справка Приложение № 16.
 1. Общински съвет – Раковски утвърждава размера на просрочените задължения от предходната година и план-график за разплащане на просрочените задължения от бюджета за текущата година в размер на 851 052 лв. съгласно Приложение № 17 /Бланката образец е приложение № 1 към ФО 15/2023 г./
 1. Общински съвет – Раковски оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
  • В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
  • В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите;
  • Да се разпорежда с резервния бюджет, плануван по бюджетна дейност 2998 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” §97-00.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Общината:
  • Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
  • Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
  • Да информира Общински съвет за извършените промени по чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
 1. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на Общината:
  • Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансиране им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
  • Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
 1. Общински съвет – Раковски приема за сведение справка Приложение № 6 – Текущи ремонти.
 1. Общински съвет – Раковски приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно приложение справка Приложение № 18.

 

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън държавния, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

В изпълнение на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски, се предлага за приемане и утвърждаване бюджета на Община Раковски за 2024 година ведно с необходимата документация:

Проект за бюджет по пълна бюджетна класификация, с обяснителна записка към него: 

 • Приложение № 1 Приходи;
 • Приложение № 2 Разходи за Делегирани от държавата дейности;
 • Приложение № 3 Разходи за местни дейности;
 • Приложение № 4 Дофинансиране на делегираните от държавата дейности;
 • Приложение № 5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Раковски за 2024 година;
 • Приложение № 6 Справка за текущите ремонти, включени в проектобюджета на Община Раковски за 2024 година;
 • Приложение № 7 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, утвърдена с чл. 53 от ЗДБРБ-2024;
 • Приложение № 8 Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.1 от ЗПФ;
 • Приложение № 9 Разпределение на преходните остатъци в ДДД по дейности и разпоредители по Бюджет-2024;
 • Приложение № 10 Бюджет поотделни разпоредители с бюджетни кредити в системата на образованието;
 • Приложение № 10а Финансова план-сметка на ОП „БП” – 2024 година;
 • Приложение № 11 Справка за утвърждаване на трудовите разходи в

Делегираните от държавата дейности по Бюджет 2024 г.;

 • Приложение № 12 Справка за утвърждаване на трудовите разходи на заетите в местните дейности по Бюджет-2024;
 • Приложение № 13 Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни разноски;
 • Приложение № 14 Индикативен годишен разчет за 2024 година за приходите и разходите на сметки за средства от Европейския съюз;
 • Приложение № 15 Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза;
 • Приложение № 16 Справка за просрочените вземания;
 • Приложение № 17 График за просрочени задължения за 2024 година;
 • Приложение № 18 Протокол от публично обсъждане на Проектобюджета за 2024 година.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 3       

Възд.се: 6                          

  

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се
 13. Иванка Страхилова Тенова – възд. се
 14. Николай Иванов Колев – възд. се
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – възд. се
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Анелия Францова Гечева – против
 19. Кирил Милков Петров – възд. се
 20. Андрей Димов Кръстев – против
 21. Милен Василев Минчев – възд. се
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *