Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 41 : Разрешение за изработване на Проект ПУП-ПП за трасе на улична канализация за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32 по КККР на гр. Раковски

РЕШЕНИЕ № 41 : Разрешение за изработване на Проект ПУП-ПП за трасе на улична канализация за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32 по КККР на гр. Раковски

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на улична канализация за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32 по КККР на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА да се изработи Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на улична канализация за Обект: Търговски парк в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Парцел: УПИ III-34.32 за „обществено и делово обслужване, търговия и складови площи“.

            1.1. Засегнати имоти:

            Проектното трасе пресича ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.35.418 – Публична общинска собственост, НТП: За местен път и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.72.76 – Публична държавна собственост, НТП: За път от републиканската пътна мрежа. Дължината на трасето на канала е 42 м.

            1.2. Цел и задачи на проекта: Предвижда се прокарване на улична канализация за нуждите на конкретен имот.

            1.3. Вид на подробния устройствен план: Парцеларен план /ПУП-ПП/ за конкретен имот извън границите на урбанизираната територия.

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:

     2.1. На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи. 

          2.2. Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.

     2.3. Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.

         2.4. Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.

         2.5. Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.

         2.6. Проектът да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални органи по отношение на засегнатия ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.72.76 – Публична държавна собственост, НТП: За път от републиканската пътна мрежа.

 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на улична канализация за Обект: Търговски парк в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Парцел: УПИ III-34.32 за „обществено и делово обслужване, търговия и складови площи“.
 1. Общински съвет – Раковски разрешава заявителите да изработят за своя сметка Проекта на подробния устройствен план в обхвата и при спазване изискванията по т. 1 и т. 2.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

            5.1. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.

 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Предложение от Велислав Петров Райков и Йонко Георгиев Земярски, в качеството им на собственици, за разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на улична канализация за Обект: Търговски парк в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.34.32, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Парцел: УПИ III-34.32 за „обществено и делово обслужване, търговия и складови площи“.

Проектното трасе пресича ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.35.418 – Публична общинска собственост, НТП: За местен път и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.72.76 – Публична държавна собственост, НТП: За път от републиканската пътна мрежа. Дължината на трасето на канала е 42 м.

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии е от компетенциите на Общински съвет.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0     

Възд.се: 0                         

 

                                                                                                  Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *