Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 37 : Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 …. Улица на Община Раковски и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна границите на УПИ XV2223 и УПИ XVI2222.

РЕШЕНИЕ № 37 : Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 .... Улица на Община Раковски и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна границите на УПИ XV2223 и УПИ XVI2222.

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222, за който е образуван УПИ XVI2222 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223, за който е образуван УПИ XV2223 в квартал 152 (сто петдесет и втори) по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670 – Улица на Община Раковски и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с промяна границите на УПИ XV2223 и УПИ XVI2222.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. I. Общински Съвет – Раковски дава предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), при:
 2. Териториален обхват:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222, за който е образуван УПИ ХVI2222 (шестнадесет римско две хиляди двеста двадесет и две) в квартал 152 (сто петдесет и втори) по ПУП на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 283 кв.м. (двеста осемдесет и три квадратни метра), УПИ ХVI има площ 283 кв.м. (двеста осемдесет и три квадратни метра) и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.9670 Улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2223 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2208 на Слав Ангелов Манолов, Поземлен имот № 502.2209 на Гинка Ботева Маркова, Поземлен имот № 502.2221 на Гинка Ботева Маркова.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223, за който е образуван УПИ ХV2223 (петнадесет римско две хиляди двеста двадесет и три) в квартал 152 (сто петдесет и втори) по ПУП на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 303 кв.м. (триста и три квадратни метра), УПИ ХV има площ 303 кв.м. (триста и три квадратни метра) и е отреден за Жилищно застрояване, при съседи: Поземлен имот № 502.9670 Улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2207 на Петър Христов Върбанов, Поземлен имот № 502.2208 на Слав Ангелов Манолов, Поземлен имот № 502.2222 на Методи Славов Манолов.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670улица „Китка“ на Община Раковски, Площ на имота: 3166 кв. м.

 1. Цели на изменението:

            Изменение на кадастрален план:

            Общинският поземлен имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223, за който е образуван УПИ XV в квартал 152 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 303 кв. м., се разделя на 3 (три) проектни имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531 и проектна площ 43 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2532 и проектна площ 76 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2533 и проектна площ 183 кв. м.,

            От ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670улица на Община Раковски, Площ на имота: 3166 кв. м. се отделя проектна площ от 129 кв. м. за която се образува ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2534. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670 се прегенерира с 3037 кв. м.

            Изменение на плана за регулация:

            Изменя се границита между сеседните УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – УПИ XV2223, образуван за общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223 и УПИ XVI2222, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222, собственост на заявителя – Методи Славов Манолов, по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан под дв. вх. № 7216/2023 г., вх. рег. № 7333/16.03.2023 г., Акт № 8, том 21, дело 2746/2023 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, като по външни имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531 се образува съсобствен между Методи Славов Манолов и Община Раковски – проектен УПИ XVI2222,2531, с проектна площ 326 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2532 и проектна площ 76 кв. м. се отрежда за улица – тупик за достъп до ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2207, за който е образуван УПИ XIV2207, граничещ на север с процесните ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223.

       По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2534, с проектна площ 129 кв. м. – собственост на Община Раковски и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2533, с проектна площ 183 кв. м. – собственост на Община Раковски се образува общ проектен УПИ XV2533,2534, с проектна площ 312 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив.

 1. II. Общински съвет – Раковски дава съгласие и възлага на Кмета на Община Раковски да сключи Предварителен договор за покупко-продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) между Община Раковски и Методи Славов Манолов, с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ереван“ № 7в за прехвърляне собствеността върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531, проектна площ 43 кв. м., за който заедно с площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 се образува проектен УПИ XVI2222,2531, с проектна площ 326 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно изработената Скица-предложение.

    III. Общински съвет – Раковски определя цена за прехвърляне правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531, с проектна площ от 43 кв. м., за който заедно с площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 се образува проектен УПИ XVI2222,2531, с проектна площ 326 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив, в размер на 480,00 лева (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

 

 1. IV. Общински съвет – Раковски дава съгласие Кметът на Община Раковски да сключи Окончателен договор за покупко-продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) между Община Раковски и Методи Славов Манолов, с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ереван“ № 7в за прехвърляне собствеността върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531, проектна площ 43 кв. м., за който заедно с площта на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 се образува проектен УПИ XVI2222,2531, с проектна площ 326 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив, съгласно изработената Скица-предложение в тримесечен срок от влизаве в сила на Заповедта за одобряване на Проекта за изменение на Кадастралния план и на Подробния устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на точка I (едно римско) от настоящето Решение.
 1. V. Общински съвет – Раковски указва изработването и процедирането на Проекта за изменение на Кадастралния план и на Подробния устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на точка I (едно римско) от настоящето Решение да бъде за сметка на Методи Славов Манолов, с адрес: град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ереван“ № 7в.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление, Вх. № 94М-2242-5/19.10.2023 г. от Методи Славов Манолов, с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ереван“ № 7в, придружено от Предложение (техническо задание) и Скица-предложение за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), в качеството му на собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222, за който е образуван УПИ XVI2222 в квартал 152 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски във връзка със закупуване на 43 кв. м. от съседния на него общински недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223, за който е образуван УПИ XV2223 в квартал 152 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски.

            За целите са изготвени Предложение (техническо задание) и Скица-предложение за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в следния обхват:

            Изменение на кадастрален план:

            Общинският поземлен имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223, за който е образуван УПИ XV в квартал 152 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 303 кв. м., се разделя на 3 (три) проектни имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531 и проектна площ 43 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2532 и проектна площ 76 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2533 и проектна площ 183 кв. м.,

            От ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670улица на Община Раковски, Площ на имота: 3166 кв. м. се отделя проектна площ от 129 кв. м. за която се образува ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2534. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.9670 се прегенерира с 3037 кв. м.

            Изменение на плана за регулация:

            Изменя се границита между сеседните УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – УПИ XV2223, образуван за общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223 и УПИ XVI2222, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222, собственост на заявителя – Методи Славов Манолов, по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан под дв. вх. № 7216/2023 г., вх. рег. № 7333/16.03.2023 г., Акт № 8, том 21, дело 2746/2023 г. в Служба по вписванията – гр. Пловдив, като по външни имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531 се образува съсобствен между Методи Славов Манолов и Община Раковски – проектен УПИ XVI2222,2531, с проектна площ 326 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2532 и проектна площ 76 кв. м. се отрежда за улица – тупик за достъп до ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2207, за който е образуван УПИ XIV2207, граничещ на север с процесните ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2223.

       По имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2534, с проектна площ 129 кв. м. – собственост на Община Раковски и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2533, с проектна площ 183 кв. м. – собственост на Община Раковски се образува общ проектен УПИ XV2533,2534, с проектна площ 312 кв. м., отреден за „жилищно застрояване“ в квартал 152 на гр. Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив.

         Във връзка промяна границите на урегулираните поземлени имоти с предложения план за регулация и постъпилото заявление от Методи Славов Манолов за прехвърляне собствеността върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 502.2531, проектна площ 43 кв. м., за който се образува проектен УПИ XVI2222,2531, следва да бъде сключен предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) със съгласието на Общински съвет – Раковски.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 

                                                                                                 Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски –за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *