Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 36 : Обявяване за публична общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по ПУП на град Раковски, УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“ ведно с построената в него сграда

РЕШЕНИЕ № 36 : Обявяване за публична общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по ПУП на град Раковски, УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“ ведно с построената в него сграда

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Обявяване за публична общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-41/21.04.2021 г. и Заповед № АБ-87/19.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 5687 кв. м., УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“ ведно с построената в него сграда, придобили предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. 1. Общински съвет – Раковски обявява за публична общинска собственост (ПОС) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-41/21.04.2021 г. и Заповед № АБ-87/19.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 5687 кв. м., УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“. Съседи: Поземлен имот № 502.2291 на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, Поземлен имот № 502.9648 – улица на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2466 на Община Раковски ведно с построената в него сграда: четириетажна сграда за социални дейности и детска градина с площ 926 кв. м. (РЗП 3704 кв. м.) придобили предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: По силата на Решение № 838, взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и Заповед № ДЗ-173/24.08.2023 г. на Кмета на Община Раковски е открита общинска Детска градина „Феникс“, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първи май“ № 30А на първи и втори етаж от четириетажна сграда, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-41/21.04.2021 г. и Заповед № АБ-87/19.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 5687 кв. м., УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“. Институцията е вписана в Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 181045844.

            А съгласно Решение № 837, взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски и Заповед № ДЗ-174/24.08.2023 г. на Кмета на Община Раковски е открит „Център за подкрепа на личностно развитие – Раковски“ на трети и четвърти етаж в гореописаната сграда. Центърът е вписан в Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 181049401, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. „Първи май“ № 30А.

         Построената в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465 – частна общинска собственост, по силата на Акт за частна общинска собственост № 531/15.05.2000 г., четириетажна сграда – бивше училище е преустроена и реконструирана и съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 65/01.12.2023 г. на Главния архитект на Община Раковски е въведена в експлоатация и е със застроена площ от 926 кв. м. и РЗП 3704 кв. м.

       По смисъла на чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), имотите и вещите, които представляват и се управляват, като детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие са публична общинска собственост, следователно ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски, изменен със Заповед № АБ-41/21.04.2021 г. и Заповед № АБ-87/19.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 5687 кв. м., УПИ III има площ 5687 кв. м. и е отреден за „детска градина и социални дейности“ ведно с построените в него сгради са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                 

Против: 21     

Възд.се: 21                           

 

                                                                                                Председател: Мария Гиева

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *