Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 32 : Актуализация Бюджет 2023 година на Община Раковски

РЕШЕНИЕ № 32 : Актуализация Бюджет 2023 година на Община Раковски

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Актуализация Бюджет 2023 година на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124, ал. 1-4 и чл. 125 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски и чл. 41а от Постановление № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопрацесулния кодекс (АПК)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски одобрява Aктуализацията по Бюджет 2023 г. и Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, одобрена с чл. 51 от ЗДБРБ/2023 г., както следва:
 1. По приходната част на бюджета – увеличение със             279 962 лв.

 

 1. При ПРБ                  +233 762 лв.

Увеличението е отразено по следните приходни параграфи:

Данък върху превозните средства §§13-03                                           +80 000 лв.

Данък при придобиване на имущество §§13-04                                 +50 000 лв.

Приходи от ТБО §§27-07                                                                          +81 362 лв.

Общински такси за технически услуги §§27-10                                   +20 000 лв.

Продажба на земя §§40-40                                                                    +48 600 лв.

Трансфери в системата на общината                                              (-)46 200 лв.

 1. При ВРБ                       (+)46 200 лв., в т.ч.:
 • За ОУ Отец Паисий:                  (+)13 000 лв.
 • За ПГ „Петър Парчевич“                  (+)2 000 лв.
 • За ОПБП             (+)31 200 лв.

 

 1. По разходната част на бюджета – увеличение със 279 962 лв., както следва:

 

 

I.                 Разходна част на бюджета

 

 1. Функция I – Общи държавни служби

В дейност 2122 Общинска администрация по §§52-03 Придобиване на машини и съоръжения (+)1 700лв. за закупуване на климатик в км. Белозем.

 

 1. Функция III – Образование

Направените промени по плана на ВРБ за капиталови разходи не засягат бюджета на ПРБ. Компенсираните промени ще  бъдат направени в рамките на утвърдените им бюджети.

Увеличението на бюджетите на ОУ „Отец Паисий“ и ПГ „Петър Парчевич“ е във връзка с необходимост от компенсация на средствата , които получават училищата по Наредбата за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО. Приложени, към настоящето Предложение са постъпилите в Деловодството на общината Искания от Директорите на училищата с Вх. №67-12-60/05.12.2023 г и №67-28-32/08.12.2023 г.

В Дейност 2389 ДДО §§52-03 увеличението по плана в размер на 10 500 лв. е за закупуване на 5 бр. климатици за нова сграда за нуждите на Детска градина „Синчец“ – филиал село Шишманци. Извършеният разход е отразен по бюджета на ПРБ.

Намаление на §§51-00 (-)27 715 лв – д. 1389 Реконструкция и конструктивно усилване на сграда, намираща се в имот УПИ-III-2465 за детска градина и социални дейности, Раковски и

Увеличение на §§5205 в д.1389 ДДО Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на сграда, намираща се в имот УПИ -III – 2465 за детска градина и социални дейности, кв.144 по ПУБ, кв. Секирово, гр. Раковски (+)27 715 лв.

 

 1. Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

3.1. В Дейност 2606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – допълнителни  средства за услуга с автогрейдър и фрезоване на улици на територията на гр. Раковски в размер на 170 485 лв. по §§10-20 Външни услуги.

3.2. В дейност 2623 Чистота – увеличение на плана за дейността в размер на 81 362 лв. по §§10-20 Външни услуги, спрямо събираемостта на приходите за дейността §27-07.

По капиталовите разходи на дейност 2623 Чистота са извършени промени и остатъкът от 6 000 лв. ще бъде отразен по §§10-20.

 1. Функция VII – Почивно дело

Увеличение на капиталовите разходи в дейност 2714 Спортни бази с 915 лв. за Маркировъчна машина.

 1. Функция VIII – Икономически дейности и услуги

В дейност 2832 СДПРИП – на основание получено Възлагателно писмо от Директора на ОПБП за изпълнение на СМР по обект „Поддръжка на част от пътната мрежа на Община Раковски, област Пловдив. Подобект: Републикански път II-56 в участъка кв. Ген. Николаево- кв. Парчевич – гр. Раковски.“ – увеличение на плана на ВРБ с 31 200 лв. и намаление на плана на ПРБ с 31 200 лв. в същата дейност.

Останалите промени са вътрешно компенсирани и са видни от Приложение №1.

            Неразделна част от настоящото предложение представляват:

 1. Приложение № 1 – Актуализация в разчета за капиталови разходи на Община Раковски за 2023 год.
 2. Приложение № 1a – Отчет на капиталовите разходи на Община Раковски към 30.11.2023 год.
 3. Приложение № 2 – Актуализация на разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи, утвърдена с чл. 51 от ЗДБРБ/2023 г. на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски, предлагам да бъде извършена актуализация на бюджета в частта „Държавни дейности“, „Местни дейности” и „Дофинансиране на Делегираните от държавата дейности“, съгласно Приложение № 1.

            След направен анализ е установена нужда от корекция на капиталовите разходи.

Актуализацията на разчета за капиталовите разходи в Приложение № 1 е разработена по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и по обекти, в съответствие с единната бюджетна класификация.

            Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 21 януари 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.) Чл. 41а. „(1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие, могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

 1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
 2. собствени приходи;
 3. субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, разпределяна чрез формула.

            (2) Средствата от допълващия стандарт за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.

            (3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за леки автомобили за ползване от органите за управление на училището, на детската градина или на центъра за подкрепа на личностното развитие.“

Второстепенните разпоредители с делегиран бюджет представиха уведомителни писма с актуализирани планове, които са отразени в разчета за капиталови разходи. В колона „било“ са нанесени данните от приетия първоначален размер бюджетни средства, а в колона „става“ са нанесени данните от предлаганата актуализация. Предвиждат се допълнителни средства за конкретно възникнали нужди за изграждане и/или ремонт на инфраструктурни обекти и допълнително техническо оборудване.

Налага се необходимостта от предварително изпълнение на решението с цел приключване на бюджетната 2023 година и отчитането и‘, която по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните финанси, приключва на 31 декември на съответната година.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 18                                                 

Против: 0       

Възд.се: 3

                        

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – възд. се
 13. Иванка Страхилова Тенова – възд. се
 14. Николай Иванов Колев – възд. се
 15. Чавдар Ангелов Земярски – за
 16. Милка Георгиева Балабанска – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Анелия Францова Гечева – за
 19. Кирил Милков Петров – за
 20. Андрей Димов Кръстев – за
 21. Милен Василев Минчев – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *