Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 31 : Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Раковски за 2024 година

РЕШЕНИЕ № 31 : Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Раковски за 2024 година

Взето с Протокол № 3/21.12.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Раковски за 2024 година и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година на физически и юридически лица на територията на община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1, буква а), чл. 8, ал. 6, чл. 62, чл. 66 и чл. 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 15 и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема и одобрява план-сметката за дейностите по управление на отпадъците за 2024 година по обобщени показатели и по населени места, както следва:

ПЛАН – СМЕТКА

 1. Общински съвет – Раковски определя и одобрява размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г. в Община Раковски, по населени места, както следва:

       2.1. За недвижими имоти в строителните граници по населени места и за имотите, които не са включени в строителните граници на населените места, но са урегулирани по Закона за устройство на територията, по видове услуги, както следва:

ВИДОВЕ УСЛУГИ

            2.2. Предвид спецификата на Завода за преработка на отпадъци, находящ се в УПИ I, ПИ № 067016 в с. Шишманци, таксата му се определя за услугите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, съгласно таблиците по т. 2.1.

            2.3. Недостигът на финансови средства за дейностите по управление на отпадъците в гр. Раковски, с. Чалъкови, с. Момино село и с. Болярино да се поеме от реализирани остатъци в другите населени места от община Раковски, както и от очаквани постъпления от несъбрана такса – смет от минали периоди или от “Собствени приходи” на Общината.

МОТИВИ: Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от Общината услуги по: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Дейностите по извършване на изброените услуги включват:

 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;
 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2;
 3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.

В изпълнение на изискванията на чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 15, ал. 1 и чл. 15а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Раковски, Общинския съвет следва да одобри план-сметката за съответната година, включваща всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ – за всяка от услугите и по източници на финансиране.

Съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от Общинския съвет основи за услугите по чл. 62: за нежилищни имоти при подадена декларация по чл. 67 от ЗМДТ, таксата се определя на вид и брой съд за 1-ва услуга и 2-ра услуга, а за 3-та – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на база по-високата от двете: данъчна оценка на имотите или отчетна им стойност.

Прилагането на друг вид основа за облагане с такса – смет, както и образеца и реда за изготвянето на план-сметката, към настоящия момент не са утвърдени с подзаконов нормативен акт.

През 2024 година отчисленията по чл. 64 от ЗУО остават, както през 2023 г. по 95 лева за всеки тон депониран отпадък, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – Обн. в ДВ. бр. 111 от 27 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 20 Януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 22 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 16 Септември 2021 г.

Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО при извършване на дейност по третиране на отпадъци чрез депониране в левове на тон отпадък от собственика на депото през 2024 г. остава същата, като през 2023 г. – 6,02 лв. за тон депониран отпадък.

На основание подписания през месец август 2023 година Договор за сметосъбиране и сметоизвозване с Дружеството „РТК“ ООД са завишени цените за сметосъбиране, както следва: за 240 л. кофа за ТБО – цената е 1,40 лв. без ДДС, за 120 л. кофа за ТБО – цената е 1,10 лв. без ДДС, а за 1100 л. „бобър“ – цената е 5,40 лв. без ДДС.

За 2024 година с Решение на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пловдив е приета цена за третиране на отпадъците на ДНОИБРЗС – Шишманци в размер на 50,31 лв. за тон без ДДС, за сравнение през 2023 година, когато е била 29,92 лв. за тон без ДДС.

През 2024 година в план–сметката за дейностите по управление на отпадъците са включени разходи по сметосъбиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци, както и събиране и транспортиране на опасни отпадъци от бита от Мобилен събирателен пункт – гр. Съединение.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 14                                                 

Против: 5     

Възд.се: 2                           

 

 1. Мария Йосифова Гиева – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Младен Минчев Мандраджийски – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Елена Иванова Узунова – за
 6. Светослав Стефанов Балабански – за
 7. Юлиян Иванов Ночев – за
 8. Стефан Йозов Пенсов – за
 9. Йовко Венкова Иванчев – за
 10. Васка Атанасова Пушкова – за
 11. Тодор Василев Йорданов – за
 12. Ралица Костадинова Сатанска – за
 13. Иванка Страхилова Тенова – за
 14. Николай Иванов Колев – за
 15. Чавдар Ангелов Земярски – възд. се
 16. Милка Георгиева Балабанска – възд. се
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Анелия Францова Гечева – против
 19. Кирил Милков Петров – против
 20. Андрей Димов Кръстев – против
 21. Милен Василев Минчев – против
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *