Общински съвет

Поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част и в мотивите на Решение № 629, взето с Протокол № 37/31.08.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски

Поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част и в мотивите на Решение № 629, взето с Протокол № 37/31.08.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 684

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част и в мотивите на Решение № 629, взето с Протокол № 37/31.08.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски допуска поправка на очевидна техническа грешка в текстовата част и в мотивите на Решение № 629, взето с Протокол № 37/31.08.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, както следва:. думите „поземлен имот № 096006“ да се четат и зачитат като „поземлен имот № 096004“.
 1. В останалата си част Решение № 629, взето с Протокол № 37/31.08.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски остава непроменено.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

МОТИВИ: С Предложение с вх. № ОбС-378/24.08.2022 г. от Павел Андреев Гуджеров е внесено мотивиран проект за одобряване на задание и разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Проектът за решение е депозиран за произнасяне в Общински съвет – Раковски, като е взел Решение № 629 с Протокол № 37/31.08.2022 г. В цитираното решение, поземлен имот № 096004 е описан, като поземлен имот № 096006, което от своя страна представлява техническа грешка и следва да бъде коригирана. 

Предвид незначителността на допуснатата техническа грешка и предвид приложените към преписката документи, удостоверяващи конкретния номер на имота както и образуваните от него УПИ I-096004 и УПИ II-096004, както и предвид продължителността и сроковете, с които е ангажирана процедурата по промяна предназначението на земеделска земя се обуславя необходимост от допускането на предварително изпълнение на решението. Налице са особено важни обществени интереси от местно значение, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят. Респективно е налице обективна необходимост от допускане на предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                         

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *