Общински съвет

Измение на Решение № 578, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски

Измение на Решение № 578, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 683

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Измение на Решение № 578, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски изменя точки 1.1., 1.2. и 2 на Решение № 578, взето с Протокол № 33/26.05.2022 год. на Общински съвет – Раковски в частта, касаеща площта на новообразуваните Поземлен имот с проектен идентификатор № 83380.27.234 и Поземлен имот с проектен идентификатор 83380.27.152, както следва:

 

 1. Точка 1.1.:

            Било: 

 1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор № 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, с проектна площ 928 кв. м.

            Става:

 1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, с проектна площ 1001 кв. м.

 

 1. Точка 1.2.:

            Било: 

 1.2. Поземлен имот с проектна площ 112979 кв. м. находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, който запазва идентификатор 83380.27.152.

            Става:

 1.2. Поземлен имот с проектна площ 112906 кв. м. находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, който запазва идентификатор 83380.27.152.

 

 1. Точка 2.:    Било: 

 Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начинът на трайно ползване на новообразувания проектен поземлен имот с идентификатор № 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, с проектна площ 928 кв. м. от „Пасище“ на „Др. вид зем. земя“.

            Става:

 Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата, да бъде променен начинът на трайно ползване на новообразувания проектен поземлен имот с идентификатор 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местността Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, с проектна площ 1001 кв. м. от „Пасище“ на „Др. вид зем. земя“..

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: Във връзка със Заявление на Ловно- рибарско дружество „Средногорец“- гр. Брезово, с адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Г. Д.“ № * и инвестиционните намерения на дружеството, с Решение № 578, взето с Протокол № 33/26.05.2022 г., Общински съвет – Раковски е дал съгласие да се извърши делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83380.27.152, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Шишманци, местност: Конарски ниви, с площ 113907 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Пасище“, категория на земята: четвърта, номер по предходен план: 000152, съседи: 83380.27.151, 83380.27.22, 83380.58.324, 83380.27.233, 83380.26.400, 83380.27.153, 83380.26.155, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2046/01.04.2009 г., като се образуват нови поземлени имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 83380.27.234, с проектна площ 928 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 83380.27.152, с проектна площ 112979 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шишманци, Община Раковски, област Пловдив, одобрена със заповед № РД-18787/06.11.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК. 

В решението е дадено и съгласие, след реализиране на делбата, да бъде променен начинът на трайно ползване на новоопроектирания имот с идентификатор № 83380.27.234, с площ 928 кв. м. от НТП „Пасище” на „Др. вид зем.земя”.

Настоящето изменение е продиктувано от молбата за спазване на точните размери в площта на новопроектирания имот, необходим за нуждите и инвестиционни намерения на Ловно-рибарско дружество „Средногорец“ – гр. Брезово, с адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Г. Д.“ № *, представлявано от Председателя на УС – Р. Н. М.  За целта е изготвено ново Предложение за изработване на Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83380.27.152, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Шишманци, местност: Конарски ниви, с площ 113907 кв. м., съгласно който се образуват:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, проектна площ 1001 кв. м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 83380.27.152, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Конарски ниви, вид територия: земеделска, категория на земята: 4, начин на трайно ползване: пасище, проектна площ 112906 кв. м.,

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 0       

Възд.се: 2                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *