РаковскиБелоземБоляриноМомино селоПолитически анализиСтрямаЧалъковиШишманци

Община Раковски изтегли заем за 8 млн. лв

Община Раковски изтегли заем за 8 млн. лв

Със свое решение 659/19.10.2022 г. Общински съвет Раковски дава съгласие Община Раковски да поеме дългосрочен общински дълг на стойност 8 000 000 лв. (осем милиона лева) на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13, и чл. 17 от Закона за общинския дълг.

Според чл. 17а. т.1 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране, но това ограничение е спазено, защото решението е взето на 36-тия месец, забележете само 3 месеца преди допустимия краен срок и по-малко от година преди местните избори през 2023 г.

Какво е накарало общинските съветници да вземат толкова важно решение, касаещо всички жители на общината, в последната година от 4-ри годишен мандат, оставаме всеки да прецените?
Онлайн курсове по английски език за деца
За какво ще бъде използван дълга?

За финансиране на 2 инвестиционни проекта на територията на град Раковски.

ПРОЕКТ 1: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски“, със стойност на строително-монтажните работи и надзор от 3 755 460,00 лева общо. 

ПРОЕКТ 2: „Изработване на инвестиционен Проект за Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив“ на стойност на предвидените проектиране, строително-монтажни работи и надзори в общ размер от 4 244 540,00 лева.

Ясно става на всички, че кредита от 8 000 000 лв. е за дейности само за град Раковски, не се предвиждат средства за другите населени места от община Раковски. Дали сега е момента за такъв кредит, дали точно за тези дейности, какво друго можеше да се финансира? Какво стана с проекта за „Многофункционална спортна зала – Раковски”? Възникват много въпроси, най-вече, защото сме в годината на местните избори и дали това не е използване на публични средства (които дори ги нямаш в бюджета, а са на кредит) за политическа кампания?

Ето какви пояснения дава г-жа Татяна Бакова (Зам. Кмет на Община Раковски) относно параметрите на кредита:

Относно параметрите, които са заложени, към настоящия момент, няма как да излезнем от тях. Определено е до каква сума, за какви обекти, няма как да стане разделянето. Може да бъдат изключени обекти, прибавяни други, но общата сума е вече фиксирана. Първоначално, кредитът се дебатираше да бъде за десет години, но за поемането на дългове, Общината трябва да влезне в едни процентни отношения. Ако кредитът беше за десет години, щяхме да прехвърлим тези законови 15%, които на национално ниво от Министерството на финансите също се разпределят. След направените анализи, за да покрием всички изисквания и за да няма финансови затруднения Общината, годините, както виждате по месеците, са четиринадесет години с две години гратисен период. Има две години период, в който да усвояваме кредита и след тези две години вече започваме да плащаме главница. За тези две години, ще бъдат поемани само на усвоените суми лихвените проценти. Точно, строго, фиксирана сума, към настоящия момент, преди да видим точно какъв ще бъде лихвения процент, няма как да кажем. Около 900 000 лв. ще бъде годишната основа, когато започнем да погасяваме и главницата. До 2028 г. ще приключим 3 000 000 лв. До тогава ще имаме съвпадение на двата кредита. В общи линии, това е. 2023 г. и 2024 г. ние ще имаме две години период на усвояване, до 2024 г. ние плащаме само лихви. От 2025 г. започваме да погасяваме главница, имах предвид, че от 2025 г. до 2028 г., тогава ще бъде най-голямата сума за погасяване, понеже 3 000 000 лв., които сме усвоили до момента, ще приключат 2028 г. От 2023 г. до 2028 г. предишния кредит, тогава Общината ще връща най-много главници и лихви, като суми в този период. Но след направения анализ, няма опасност от финансово затруднение, предвидени са тези проценти.

От поясненията на г-жа Бакова става ясно, че в момента община Раковски изплаща текущ кредит на стойност 3 000 000 лв. и падежа му е чак 2028 г., но въпреки това може да се изтегли нов кредит за 8 000 000 лв., защото той ще се разсрочи забележете не за 10 г., а за 14 г. (това са над 3 мандата на Общинския съвет), за да се вмъкнем в максималната норма от 15%, които са изискване на Министерството на финансите и ще плащаме от данъците на всички жители на Община Раковски по около 900 000 лв. годишно. 

Ето какво казва и Анелия Гечева (общински съветник) относно становището на постоянната комисия, на която тя е председател.

Благодаря, г-н Председател! Г-н Гуджеров, Колеги Общински съветници, комисията разгледа така направеното предложение и без положително становище от комисията, остава Общински съвет – Раковски да вземе окончателно решение, дали да даде съгласие Община Раковски да поеме дългосрочен общински дълг при условията, които бяха изпратени, с които сме се запознали: максимален размер на дълга – 8 000 000 лв., валута на дълга – български левове и основното, срок за погасяване – 168 месеца. Благодаря!

Въпреки, че становището на постоянната комисия към Общинския съвет е отрицателно т.е. против тегленето на кредита, г-н Рангел Матански (председател на Общински съвет Раковски) трябва да подложи решението на гласуване.

И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, коментари, становища имате ли? Ами тогава преминаваме към гласуване след като няма.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21
Гласували: 21
За: 12
Против: 2
Въздържал се: 7

Предложението за кредита е прието с 12 гласа ЗА при необходими 11 гласа. ЗА кредита са гласували съветниците от ГЕРБ, подкрепени от Стефан Пенсов и Георги Тотов. 

Ето как са гласували всичките общински съветници:

Рангел Георгиев Матански – за
Йосиф Серафимов Ячев – за
Любов Степановна Кориновска – за
Генчо Тодоров Тодоров – за
Пламен Йовков Марин – за
Елена Иванова Узунова – за
Младен Минчев Мандраджийски – за
Деяна Анреева Загорчева – за
Светослав Стефанов Балабански – за
Юлиян Иванов Ночев – за
Петър Милков Антонов – против
Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
Петко Димитров Колев – възд. се
Стефан Йозов Пенсов – за
Анелия Францова Гечева – възд. се
Георги Николов Тотов – за
Костадин Дечев Иванов – против
Йовко Георгиев Николов – възд. се
Росица Иванова Пеева – възд. се
Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
Ангел Николов Кордов – възд. се

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *